PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5 D 3 N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

22.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ***อาบน้ำแร่เเช่ออนเซ็น***

01.00 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 300 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แต่มีจำหน่าย ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

09.00 น.  ถึงเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 
นำท่านล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง (หมายเหตุ : เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตระหนักเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก หากวันที่เดินทางมีลมแรง,หมอกลงเยอะ หรือ เหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ เรืออาจจะงดการให้บริการ หากเรืองดให้บริการทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการบริการแบบเหมาจ่าย)

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเซ็ตสไตล์ญี่ปุ่น

พักที่โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ หากท่านได้แช่น้ำแร่ผ่อนคลาย จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รอบๆ ภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือทางขึ้นปิด ทางบริษัทจะนำท่านเดินทางสู่โออิชิปาร์ค ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และให้ท่านถ่ายรูปกับวิวภูเขาไฟฟูจิและชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ) 

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ่น และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู่เบื้องหลัง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารเซ็ตสไตล์ญี่ปุ่น)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง โมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงย่าง ขนมฮิตที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโตเกียว นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก  NARITA HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนิกโก้” เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มีวัดและศาลเจ้า รวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก จะมีน้ำพุร้อน น้ำตก ทะเลสาบต่างๆที่ทิวทัศน์ที่สวยงาม

จากนั้นเดินทางโดยผ่าน “ถนนอิโระฮะซะกะ” ซึ่งเป็นถนนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและยังมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นจุดชมวิวในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแห่งเมืองนิกโก้อีกด้วย และถนนสายนี้เชื่อมต่อกับ “ทะเลสาบซูเชนจิ” เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วลาวาไหลมาปิดทางน้ำทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขึ้นมา

จากนั้นเดินทางสู่ “น้ำตกเคงอน” คือ น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกโก้ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูง 100 เมตร นอกจากชั้นชมวิวด้านบนที่สามารถมองเห็นตั้งแต่จุดสูงสุดของน้ำตกแล้ว ยังมีจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอีก นั่นก็คือ จุดชมวิวจากชั้นล่างที่อยู่ลึกถึง 100 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถลงไปจุดชมวิวได้โดยลงลิฟต์เพื่อเข้าชมวิว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางผ่านชม “สะพานแดงชินเคียว” เปรียบเสมือนสะพานศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาทุกท่านเข้าสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภเลยทีเดียว จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือ ประตูโยเมมง(Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั่งซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300 เยน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALL ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น   เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า,เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน

ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

10.30 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 301 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

15.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม เชื้อเพลิง (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของ สายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ  และไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน ประเทศญี่ปุ่น : เนื่องจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ติดแหล่งช้อปปิ้ง ห้องอาจจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้  **ในกรณีที่ท่านมีผู้เดินทาง 3 ท่าน และจองห้องพักแบบ TRIPLE ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป กรณีต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 7,900 บาท **
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 
 •     (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Period Detail Price  
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 24,999
Booking
4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 23,999
Booking
5 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 23,999
Booking
6 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 24,999
Booking
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 30,999
Booking
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 28,999
Booking
11 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 30,999
Booking
12 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
13 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 25,999
Booking
19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 29,999
Booking
20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน THB 30,999
Booking

ราคา

THB 23,999

4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more