เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3วัน 2 คืน

เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3วัน 2 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ – เกาะสมุย – เที่ยวรอบเกาะ

รายละเอียดการเดินทาง

…….. ถึงท่าอากาศยานเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่ รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาดเรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารครัวเสวย

บ่าย    นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา –หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว  นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ ตลาดหน้าทอน “ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท่าเรือซีฟูด อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆหลังอาหารกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2

ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ ธรรมชาติได้
บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนป่ายเขาขึ้นชมวิวที่เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวันบนเรือ

ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน  ( ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ )
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆกลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เคล้าเสียงเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นของสายลม และเสียงคลื่น

วันที่ 3

เกาะสมุย – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทในบริเวณที่พัก ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุยโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพมหานคร

 *****  สิ้นสุดการบริการด้วยความประทับใจ *****

หมายเหตุ    กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางห้างจักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ –ส่ง สนามบินสมุยหรือท่าเรือ –โรงแรม
 • ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 2 คืนเช่น  Samui First House,AL’s Resort, Ibis Hotel, First Residence

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ เกาะสมุย กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น มินิบาร์ โทรศัพท์และซักรีด
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ 200 บาท

Period Detail Price  
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่ THB 5,900
Booking

ราคา

THB 5,900

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more