โปรแกรมนั่งรถไฟโทมัส สาย Oigawa-railway (One Day Trip)

โปรแกรมนั่งรถไฟโทมัส สาย Oigawa-railway (One Day Trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

นั่งรถไฟโทมัส สาย Oigawa-railway

ไฮไลท์ของโปรแกรม

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะเสียค่าบริการเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางนี้ ในกรณีที่มีเด็กอายุ 2 ปีร่วมการเดินทาง กรุณาจองมาในราคาเด็กเล็ก 3-5 ปี(I) และแจ้งให้บริษัททราบโดยระบุที่ช่อง "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในแบบฟอร์มการจองโปรแกรม

1. เพลิดเพลินไปกับการนั่ง "รถไฟโทมัส (Thomas the Tank Engine)" สายโออิกาว่า (Oigawa-railway) ~!

2. สนุกสนานกับงานอีเวนท์ 'Thomas fair'

3. รับประทานอาหารกลางวันในเมนู "โทมัส-เบนโตะ"
*ข้าวกล่อง "โทมัส-เบนโตะ" นี้ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป
*ไม่รวมเครื่องดื่ม
*สำหรับผู้ใหญ่ (A) สามารถเลือกเมนูข้าวกล่องได้ระหว่าง「มาคุโนะอุจิ-เบนโตะ」หรือ「โทมัส-เบนโตะ」
*ภาชนะของ 「ข้าวกล่องมาคุโนะอุจิ」ไม่ใช่กล่องลายโทมัส
*กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการของบริษัท สำหรับผู้ที่ไม่แจ้งเมนูข้าวกล่องให้ทางบริษัททราบ ทางบริษัทจะจัดเตรียม 「ข้าวกล่องมาคุโนะอุจิ」ไว้บริการ

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส ที่นั่งรถไฟโทมัส และข้าวกล่อง "โทมัส-เบนโตะ"

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ทางบริษัทจะทำการจองที่นั่งรถไฟโทมัส (Thomas the Tank Engine)" สายโออิกาว่า (Oigawa-railway) แบบ reserved seat ให้แก่ท่าน ซึ่งที่นั่งของท่านอาจอยู่ติดกับลูกค้าท่านอื่น

*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

- บริเวณหน้าศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA สถานีรถไฟ JR นาโกย่า ประตูตะวันตก *Taiko-dori Side (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)

- จุดพักรถ 'คาวาเนะ-ออนเซ็น'

- สถานีเซ็นซุ (ชมงานอีเวนท์ 'Thomas fair'/ ประมาณ 90 นาที)

- สถานีเซ็นซุ

- [นั่งรถไฟโทมัส / ประมาณ 75 นาที]

- สถานีชินคานายะ

- สถานีรถไฟนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย :  07:50 AM

จุดหมาย :  จังหวัดชิสึโอกะ

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  :  28 ท่าน  *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

15 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more