เยี่ยมชม 'จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ' จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง (1 วัน)

เยี่ยมชม 'จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ' จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง (1 วัน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

'จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ' จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง

ไฮไลท์ของโปรแกรม

เยี่ยมชมจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่ง ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ณ จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ..

1. สะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวสู่สถานที่ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ด้วยรถขนาดใหญ่ และเดินทางไปด้วยตัวเองลำบากในช่วง high season นี้!

2. นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ สู่สถานีชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ สถานที่ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังที่สามารถมองเห็นวิวเมืองโซอุนเคียว-ออนเซ็น...

*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา : กลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคม

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัส (ไม่รวมอาหาร และเครื่องนอน)

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์นี้

*'จุดชมวิวกิงเซนได' เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างหุบเขาอะคาดาเกะ และต้องเดินบนเส้นทางภูเขาที่ลาดชันจากจุดจอดรถบัส ประมาณ 20 นาที ดังนั้น กรุณาสวมรองเท้าออกกำลังกายในการเข้าร่วมโปรแกรมทัวร์นี้

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน 

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

*กระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะจะถูกยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในกรณีนี้ ทางบริษัทจะพาท่านไปท่องเที่ยวที่ Sounkyo Mt.Daisetsu Photo Museum แทน และทำการคืนเงินส่วนต่างของค่านั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกลุ่มให้แก่ท่าน

*โปรแกรมนี้ กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการลดเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆของฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี หรือ ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการท่องเที่ยวในกรณีที่เส้นทางปิดการจราจร อันเนื่องมาจากผลกระทบของหิมะ

*เกี่ยวกับการแต่งกาย・สิ่งของที่ควรนำติดตัวไป
・กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ (ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ หรือ รองเท้าส้นสูง)
・เสื้อกันฝน (ไม่อนุญาตให้ใช้ร่ม)
・เสื้อกันหนาว (เช่น เสื้อ sweater, เสื้อแจคเกต Windbreaker)
・กระเป๋าเป้สำหรับใส่สิ่งของที่จำเป็นระหว่างเดิน

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (ออกเดินทาง 8:10 นาฬิกา)
  • จุดชมวิวกิงเซนได (จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง)
  • สถานีกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ  นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง-
  • สถานีชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี)
  • สถานีกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ  - นั่งรถบัสชมวิวหุบเขาอันงดงามในโซอุนเคียว - ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย  : 08:10 AM

จุดหมาย :  Hokkaido

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  : 25 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

15 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more