ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หุบเขาโครังเค" One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หุบเขาโครังเค"

ไฮไลท์ของโปรแกรม

・เดินเล่นชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หุบเขาโครังเค"

[บริการเสริม:ข้าวกล่องอาหารกลางวัน (วันที่1)] 
ชุดข้าวกล่อง + เครื่องดื่ม ราคาชุดละ 1,000 เยน (รวมภาษี)

※สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ 

※ชำระค่าข้าวกล่องด้วยเงินสดได้ที่หัวหน้าทัวร์ในวันเดินทาง

※สำหรับผู้ที่ไม่สั่งจองกับทางบริษัท สามารถจัดเตรียมมาได้ตามอัธยาศัย

***เดินทางในวันที่ 23-24 พฤศจิกายนพบ [10:00] เร็วกว่าปกติ 20 นาที***

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัสเท่านั้น
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้รับบริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

[หมายเหตุ]

*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน 

*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี 

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • หน้าลานน้ำพุ ประตูตะวันตกของสถานีรถไฟนาโกย่า (ออกเดินทาง 10:20 นาฬิกา)
  • หุบเขาโครังเค (หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามที่สุดของประเทศ ชมใบไม้เปลี่ยนสีกว่า 4,000 ต้น / ประมาณ 3 ชั่วโมง)
  • สถานีรถไฟนาโกย่า (เดินทางกลับถึงเวลา 16:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย  :  10:20 AM

จุดหมาย  :  จังหวัดไอจิ (นาโกย่า)

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  : 28 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

15 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more