เที่ยวอุดร-หนองคาย-เวียงจันทร์ (3วัน2คืน) เที่ยวอุดร-หนองคาย-เวียงจันทร์ (3วัน2คืน) เที่ยวอุดร-หนองคาย-เวียงจันทร์ (3วัน2คืน)

เที่ยวอุดร-หนองคาย-เวียงจันทร์ (3วัน2คืน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

บ้านเชียง-คำชะโนด-ตลาดผ้านาข่า-วัดโพธิสมภรณ์-(ค้างอุดรธานี)

07.00 น.  รับคณะที่สนามบินอุดร หรือ สถานีรถไฟ หรือ บขส.อุดรธานี

08.30 น.  พาคณะเดินทางไปเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง"  ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่เศษ จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 1,822 - 4,600 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

 ***กรณีถ้าบ้านเชียงหยุดทำการตรงวันเดินทางบริษัทจะทดแทนโปรแกรมด้วยวัดสระมณี***

11.00 น.  พาคณะเข้า "วังนาคินทร์คำชะโนด" ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน จนหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ.2550 เรื่อง ผีจ้างหนังเชื่อว่า ป่าคำชะโนดเป็นที่สิงสถิตของพญานาคและสิ่งลีลับต่าง ๆ
      
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่  "ณ ร้านอาหารครัวครูบล" 
         
15.00 น.  พาคณะชอปปิ้งถนนคนเดินที่ ตลาดผ้านาข่า ซึ่งมี “ผ้าหมี่ขิด” ที่เป็น เอกลักษณ์หนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานี ซื้อหาผ้าสวยๆ ติดไม้ติดมือไป  เป็นของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่ได้ที่ตลาดนี้

17.00 น.  นำคณะเข้านมัสการ "วัดโพธิสมภรณ์" ลักษณะเด่นวัดโพธิสมภรณ์ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวอุดรจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า 

18.00 น.  ท่านอาหารเย็น "ณ ร้านอาหารวีทีแหนมเนือง" 

19.30 น.  เช็คอินเข้าที่พัก "โรงแรมบราวเฮ้าส์บูติคโฮเท็ล" พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย-ศาลาแก้วกู่ (ค้างหนองคาย)

07.30 น.  ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.30 น.  รับคณะฯ จากสนามบินอุดรธานี หรือสถานีรถไฟ เยี่ยมชม วัดป่าภูก้อน กราบนมัสการองพระพุทธไสยาสน์ศาสดามหามุนี พระนอนองค์ใหญ่ แกะสลักจากหินอ่อนสีขาว ที่นำมาจากประเทศอิตาลี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่งดงามตระการตาอย่างยิ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนัก

10.00 น. นั่งรถชมทัศนียภาพริมฝั่งโขง ตรงไปยังอำเภอ ท่าบ่อผ่านไปยังอำเภอศรีเชียงใหม่ ชมนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอศรีเชียงใหม่ขึ้นจุดชมวิวบนหน้าผาสูง “สกายวอร์ค” ณ วัดผาตากเสื้อ ชมทัศนีย์ภาพจากเบื้องสูง แบบพาโนรามาวิว สองฝั่งโขงกว้างไกล มองเห็นสองฝั่งไทย-ลาว ยาวสุดตา

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารสังคมริเวอร์วิว

16.00 น.  นำคณะนมัสการ “วัดโพธิ์ชัย” หลวงพ่อพระใส แห่งเมืองหนองคาย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคายเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทย และชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้

17.00 น.  นำคณะเข้าชม ศาลาแก้วกู่ ชมความแปลกตาด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของปู่บุญเหลือ เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น " ณ ร้านเสบียง "

20.00 น.  หลังอาหารเย็น นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก "โรงแรมรอยัลนาคารา" หนองคาย พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3

พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสมุนไพรจีน-หอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-สนามบิน

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย เมื่อถึงด่านพรมแดนหนองคายแล้ว ดำเนินการเอกสารขาออก จากราชอาณาจักรไทย ขึ้นสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง เข้าสู่ประเทศ สปป.ลาว ดำเนินการเอกสารเข้า สปป.ลาว นำคณะฯเดินทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที มุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นจึงพาคณะออกเที่ยวชม

-  องค์พระธาตุเจดีย์หลวง เสริมบารมีศรีศิริมงคล กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ภายในเจดีย์สีทององค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางพระอารามหลวง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่สัการะบูชาอย่างสูงยิ่ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวลาวทั้งประเทศ  อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ สปป.ลาว

-  อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงวีรกรรมของทหารที่สละชีวิตในช่วงสงครามก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นสถานที่ เป็นสถานที่เดินสวนสนามของบรรดาเหล่าทหาร และประชาชนลาวในการเฉลิมฉลองประกาศเอกราชแห่งชาติลาวใหม่ ประชาธิปไตยประชาชนลาวหมั้นยืน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2518 อันถือว่าเป็นวันชาติของ สปป.ลาว เป็นต้นมา

นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากจีนที่ร้านเอเชีย เช่น โสม บัวหิมะ กาวผึ้ง ยารักษาโรคต่างๆ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันในเวียงจันทน์ที่ ภัตตาคารแม่ของ 

หอพระแก้ว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ทรงสร้างวัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2102 เพื่อเป็นวัดประจำราชวงศ์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่พระองค์อัญเชิญมาจาก ล้านช้าง(เชียงใหม่) พระแก้วมรกต เคยประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้เป็นระยะเวลานานถึง 219 ปี จนถึง พ.ศ.2321 ปลายสมัย พระเจ้ากรุงธนบุรีพระแก้วมรกตได้รับการอัญเชิญ กลับมาสู่สยามประเทศอีกครั้ง โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หรือรัชการที่ 1

 -  วัดศรีเมือง ชมศิลปกรรมการก่อสร้างพุทธศิลป์ แบบลาวล้านช้างดั้งเดิมที่วิจิตรบรรจงอย่างงดงาม ทุกรายละเอียด สถานที่ประดิษฐานหลักบ้าน หลักเมืองกรุงวียงจันทน์ และดวงวิญญาณเจ้าแม่สีเมืองที่คุ้มครอง รักษษบ้านเมืองนี้ไว้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ตราบชั่วกาลนาน

16.00 น.  กลับสู่ด่าน ตม.ลาว สะพานมิตรภาพลาว-ไทย
ช็อปปิ้งกันระหว่างรอดำเนินการเอกสารขาออกจากประเทศลาว ร้านค้าปลอดภาษีลาว ซื้อเหล้า เบียร์ลาว ไวน์จากฝรั่งเศส น้ำหอมจากไต้หวัน ของกิน ของฝากที่ระลึกมากมาย
                                 
18.00 น.  ขึ้นรถของไทยที่จอดรอรับบริเวณร้านค้าปลอดภาษี มัคคุเทศก์ลาวกล่าวขอบคุณ อำลาคณะ พาคณะข้ามแม่น้ำโขง กลับสู่ราชอาณาจักรไทย  จังหวัดอุดรธานี

...............................

*** สิ่งที่ควรนำติดตัว  ยารักษาโรคประจำตัว,เสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ/รถบัส ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าดำเนินการผ่านแดนไทยลาว
 • ค่าไกด์นำเที่ยวคอยอำนวยความสะดวกประสานงาน และบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,
 • ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 • ค่าทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

.....................

เงื่อนไขการให้บริการและวางเงินมัดการจอง
1)  ชำระเงินมัดจำ 50%  เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ที่นั่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น และโอนล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (ถ้าติดช่วงเทศกาล ควรโอนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน)

2)  ชำระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย (ถ้าติดช่วงเทศกาล ควรชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวนก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย) ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจาก ทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยปริยาย และไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

การยกเลิก การเดินทาง
1)  ยกเลิก ก่อนวันออกเดินทาง 15-59 วัน    บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำการจองที่วางไว้ 50% นั้น

2)  ยกเลิก ก่อนวันออกเดินทาง 8-14 วัน    บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าบริการทัวร์ทั้งหมด

3)  ยกเลิก ก่อนวันออกเดินทาง 7 วัน     บริษัทฯ จะเก็บค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

4)  การไม่ชำระเงินค่าบริการทัวร์ที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ

*** บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน,ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง,การประท้วง,การก่อจราจล,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน ที่เกิดจากการถูกโจรกรรม อุบัติเหตุ หรือความประมาท ***

Period Detail Price  
1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 8-30 ท่าน) THB 5,500
Booking
1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่ (31-40 ท่าน) THB 5,300
Booking
1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่ (41 ท่านขึ้นไป) THB 4,500
Booking
  เด็ก (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ) THB 1,700  
  เด็ก (อายุ 4-10 ขวบ) THB 4,500  
1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 1-6 ท่าน) THB 6,500
Booking

ราคา

THB 4,500

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more