แพ็คเกจ ทัวร์ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง (3D2N) แพ็คเกจ ทัวร์ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง (3D2N) แพ็คเกจ ทัวร์ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง (3D2N)

แพ็คเกจ ทัวร์ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ดอยอินทนนท์ -ยอดดอยอินทนนท์ -ดอยอ่างกา- ตลาดม้ง - สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ -น้ำตกวชิรธาร -คุ้มขันโตก

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
รถรับ เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

 • 10.00 น.  ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ  และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์” หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร
 • 10.30 น.  เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • 11.00 น.  นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทยพระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ
 • 13.00 น.  เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา
 • 14.00 น.  แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับพืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร
 • นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร
 • 17.00 น.  กลับที่พัก เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • 19.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น
 • 21.00 น.  กลับที่พัก

วันที่ 2

ดอยม่อนแจ่ม-สวนองุ่นเอเดน-ถ้ำเชียงดาว-แวะบ้านไม้หอมฮิโนกิ-บ่อน้ำพุร้อนฝาง

 • 07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก
 • 08.00 น.  ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จากม่อนแจ่ม แวะชม สวนองุ่นเอเดน
 • 10.00 น.  ออกเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ  ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฎการณ์ของหินงอก หินย้อย ที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ 
 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซทเมนูที่เชียงดา
 • 13.00 น.  เดินทางต่อไป อ.ฝาง แวะบ้านไม้หอมฮิโนกิ (ฮิโนกิแลนด์ แห่งใหม่) เป็นงานสภาปัตยกรรมที่ออกแบบผสมผสานระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ออกเดินทางต่อไป บ่อน้ำพุร้อนฝาง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่มีการไหลของน้ำบาดาลเข้าไปสะสมภายในหลุม เป็นผลทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด
 • 18.00 น.  เข้าเช็คอินที่ Sleeping Tree หรือ ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท ซึ่งอยู่ในตัวเมือง อ.ฝาง ด้านล่างอ่างขาง

          ไม่รวมอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) 

           หมายเหตุ: ที่พักหรือรีสอร์ทบนอ่างขางไม่มีแล้วนะคะ

วันที่ 3

บ้านขอบด้ง-ไร่สตรอเบอรี่-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-ร้านวนัสนันท์

 • 06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ เดินทางขึ้นอ่างขาง 1 ชั่วโมง
 • 07.30 น.  เที่ยวบ้านขอบด้ง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น และ เที่ยว ไร่สตรอเบอรี่
 • 09.30 น.  เที่ยว "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย , สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง
 • 12.30 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.  ลงจากอ่างขาง กลับเข้าตัวเมืองเชียวใหม่ 3 ชั่วโมงระหว่างทางแวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม
 • 17.00 น.  แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**********************************

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 2 คืนรวมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Join / Private Tour

**สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม**

Period Detail Price  
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน) THB 8,000
Booking
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่ (4-6 ท่าน) THB 6,400
Booking
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่ (7-10 ท่าน) THB 6,000
Booking

ราคา

THB 6,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more