มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง

23.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้

03.10 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป  โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า    บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

เดินทางสู่  หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า) ★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย

มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเป็น THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่งั้นพลาดอย่างแรง !!! ร้านนี้ คือตอนนี้ตกแต่บรรยากาศเข้าTheme เทศกาลต่างต่างด้วย พนักงานก็แต่งตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลย

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี

นำท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู

จากนั้น  นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด

สักการะ  อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่

จากนั้น    นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี้

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ

ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี้)

วันที่ 3

เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น  เดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง

จากนั้น    นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
นำท่าน   เดินทางกลับเมืองไถจง

ค่ำ    บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร

นำท่าน   เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

ที่พัก  KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

วันที่ 4

ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ

จากนั้น  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

จากนั้น   เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทำให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย

เย็น    เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา

ที่พัก  EHOME HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน)

วันที่ 5

ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น  นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา

นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง (Gu Gong National Palace Museum)พิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติล้ำค่า ซึ่งบางชิ้นมีอายุย้อนหลังไปถึง 5 พันปี จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้ได้ถึงกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งสมบัติล่ำค่าเหล่านี้ท่านประธานาธิบดีได้นำมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไต้หวัน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่นหยกผักกาดขาว หยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้น หม้อโบราณ งาช้างแกะสลักเป็นตะกร้อซ้อนกัน 21 ชั้น จะมีให้ชมตลอดปี

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

จากนั้น    นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ

จากนั้น    แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง

จากนั้น  นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง

จากนั้น   เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

ค่ำ    นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

เย็น    เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง

ที่พัก  Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก

วันที่ 6

ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.45 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

13.35 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

Period Detail Price  
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 16,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 15,900  
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 17,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 16,900  
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 16,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 15,900  
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 16,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 15,900  
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 17,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 16,900  

ราคา

THB 16,900

27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more