มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์  ประตู 9 เคาน์เตอร์ T Emirate Airline (EK)  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2

ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์ • ป้อมชาวประมง • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

02.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***

***ตั้งแต่พีเรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.20 น.  ถึงดูไบเวลา 05.35 น.   ****

*** พีเรียดเดินทางวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.25 น. ถึง ดูไบเวลา 05.35 น. ***

06.00 น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

08.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***

***ตั้งแต่พี่เรียด เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.50น.  ถึงบูดาเปสต์เวลา 12.45 น. ***

11.45 น.   เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่ เมือง บูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปตะวันออก ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มีอายุมากว่าร้อยปี

นำท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมายซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของ  พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่ 11อยู่หน้าป้อมชาวประมง (FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน โดยจะล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น้ำ เราจะได้เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี  ( HUNGARY PARLIAMENT ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกได้เลยว่านี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจำนวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว

จากนั้น  พิเศษ !!! นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มื้อที่ 1 )   เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรือ หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า

ที่พัก  HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3

บูดาเปสต์ • OUTLET • เวียนนา • พระราชวังเชินบรุนน์

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2 )

นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50  นาที ) เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพำนักในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิต นำท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน  ( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คำว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้ำพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

จากนั้น   นำท่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE ) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

จากนั้นนำชม โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ( KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุงเวียนนา

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มื้อที่ 3 )พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตล์เวียนนาและเมนูของหวาน Apple Strudel สุดคลาสสิก

ที่พัก SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4

เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสกี้ ครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 4 )

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก  ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทำให้ เป็นสถานที่ที่เป็น The Must ของยุโรปตะวันออกเลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( มื้อที่ 5 ) เมนูปราเทราซ์

จากนั้น   มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เป็นอีกเมืองสวยที่พลาดไม่ได้ ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม มีแม่น้ำวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน้ำ ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม

นำท่านชม ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ  ด้านนอก ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 6 )

ที่พัก  HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

เชสเก้ บูเดโจวิช• คาร์โลวี วารี • ปราก

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 7 )

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ( มื้อที่  8 ) เป็ดสไตล์โบฮีเมียน

นำท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ 

จากนั้น    นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชม. ) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศนำท่านชม สะพานชาร์ล ( CHARLE  BRIDGE ) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  OLD TOWN HALL ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์  ASTRONOMICAL CLOCK  ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นต้น

ค่ำ    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก   HOTEL Duo  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6

ปราก • ปราสาทปราก • สนามบิน

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 )

นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง

นำเข้า ชมอาสน์วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กัน นั่นคือ ถนนทองคำ (GOLDEN LANE ) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดำรัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจักพรรดินีออสเตรีย ที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงามถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยนเครื่อง ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***

*** พีเรียดเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ถึงดูไบเวลา 23.50 น. ***

วันที่ 7

ดูไบ • กรุงเทพฯ

00.25 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.05 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

***  พีเรียด เม.ย.  เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 02.50 น. ถึงไทยเวลา 12.15 น. ***

12.05 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** พีเรียดเดินทาง วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ถึงไทยเวลา 12.30 น. ***

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์  (EK) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ไม่รวมน้ำดื่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร   รวมทั้งทริป  7  วัน   21 ยูโร /ท่าน
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 13 ยูโร

Period Detail Price  
1 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 ผู้ใหญ่ THB 45,900
Booking
  เด็กอายุ 2-11ปีบริบูรณ์(เตียงเสริม) ท่านละ THB 44,900  
  เด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์(ไม่มีเตียง) ท่านละ THB 43,900  

ราคา

THB 45,900

1 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more