PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N)

PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 (6 D 3 N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

14.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH783 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

20.30 น.  เดินทางถึง เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH145 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

13.15 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา (Matamata) เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

เย็น    รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี 

พัก Ibis Hotel Rotorua หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 3

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - อะโกรโดม – เรนโบว์ สปริง - เทาโป

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA)ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์

นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พัก Lakeland Resort Taupo หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 4

ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – เมืองไวโตโม่ – ถ้ำไวโตโม่ - เมืองอ๊อคแลนด์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟ ระเบิด แล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่ง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด์

นำท่านชม น้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหิน ที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง บริเวณนี้มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์

(Option:การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หัวหน้าทัวร์)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทาง เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปีนำท่านล่องเรือ ชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่ง เป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำ ส่องแสงประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

นำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Auckland City Hotel หรือระดับใกล้เคียง

(นำท่านนับถอยหลัง Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะได้ชมพลุและแสง สี เสียง ณ เมืองอ๊อกแลนด์ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563)

วันที่ 5

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ถนนควีนสตรีทมอลล์ - VICTORIA MARKET - สนามบิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านขึ้น เขาอีเดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์

นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการจากนั้นให้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

เย็น    อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 6

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

00.15 น.  ออกเดินทางจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียโดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH132 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

07.40 น.  เดินทางถึง เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH784 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

10.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ 6,000 บาท (ยื่นวีซ่าเดี่ยวทั้งกรุ๊ป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลาร์นิวซีแลนด์(NZD) หรือประมาณ 2,000 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

ราคา

THB 10,000,000

22 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more