PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N

PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA 4 D 3 N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

นำท่านเดินทางไปยัง นาโกย่า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุ อย่างเต็มอิ่ม ตรงด้านข้างของวัดโอสึคันนงยังมี ย่านช้อปปิ้ง OSU KANNON DORI เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมที่มีกว่า 1,200 ร้านค้าและร้านอาหาร

อิสระอาหารเย็นในย่านช้อปปิ้งโอสึ ตามอัธยาศัย

ที่พัก GIFU HOTEL โรงแรมที่พักเมืองกิฟุ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่พักที่แน่นอน จะทราบก่อนวันเดินทาง 1-3 วัน

วันที่ 2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

ผ่านชม จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi-suji) หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto) อยู่ในจังหวัดกิฟุ ภูมิภาคชุบุ เป็น 1 ในย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น ย่านมาชิซูจิเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึ้นชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ เพื่อรับนักท่องเที่ยว ขายสินค้าพื้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) ของที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา ฯลฯ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมด้านนอก) (Matsumoto Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปังมากๆของเมืองแห่งนี้ แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีก อิสระเที่ยวชม ถนนคนเดินมัตสึโมโต้ ภายในเมืองแห่งปราสาทมัตสึโมโต้ มีถนนนาวาเตะ ชื่อ 'นาวาเตะ' มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าถนนเส้นนี้มีลักษณะเหมือนเชือกเส้นยาวที่แล่นขนานไปกับแม่น้ำเมโตบะ ถนนเส้นนี้มีร้านโบราณวัตถุ เครื่องเคลือบดินเผา ของเล่น และขนมโบราณประมาณ 50 ร้าน ช่วยเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับเมืองแห่งปราสาท

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

พักที่ HAKUBA SUNVALLEY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ  มัตสึโมโต้ - ถนนคนเดินมัตสึโมโต้

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปนแอลป์” หรือ ทาเทยาม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) (หมายเหตุ : การเดินทางขึ้นสู่ทาเทยาม่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

เทือกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อยู่ตอนกลางของประเทศ หรือเรียกได้ว่า เป็นภาคกลางของญี่ปุ่นนั่นเอง ในภูมิภาคนี้เอง ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคล้ายๆ กับเทือกเขาแอลป์ จึงได้รับการขนานนามว่า เป็น เจแปนแอลป์ นักท่องเที่ยวบางท่านก็จะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์ หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์ หรือทางท่านอาจจะเรียกชื่อ ยาวๆ ว่า Tateyama Kurobe Alpine (เทือกเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ) ก็ได้

โดยภายในเส้นทางเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวจะได้พบกับ สิ่งที่เป็นที่สุดของญี่ปุ่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น, กระท่อมเชิงเขาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น, และสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นต้น ท่านจะประทับใจไปกับทัศนียภาพที่เรียงรายกันอย่างสวยงามแน่นอน

⦁  เริ่มต้นการเดินทางจาก สถานีทาเทยาม่า ด้วยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า รูปขั้นบันได เพื่อไต่ขึ้นสู่ “ที่ราบสูงบิโจไดร่า” (จุดแวะพัก)
⦁  จากนั้นเปลี่ยนเป็น รถโค้ชสายธรรมชาติ เดินทางต่อสู่ “ดอยมุโรโดะ” โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ดอยมุโรโดะ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของเส้นทางแอลป์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ (2,450 เมตร) ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่าสนดึกดำบรรพ์” ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และทุ่งราบกว้าง ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

ไฮไลท์!!!  ไม่พลาดความอลังการของ “กำแพงหิมะ” สูงกว่า 20 เมตร ซึ่งเกิดจากการนำรถตัดหิมะ เพื่อทำถนนสำหรับการเดินทาง (เฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน ถึง ต้นพฤษภาคม) พื้นที่ทาเทยามะ มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีการทับถมโดยเฉลี่ยสูง 7 เมตร และสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก (เทียบเท่าตึก 10 ชั้น) ท่านสามารถเดินผ่านกำแพงหิมะที่ขุดเป็นทางกว่า 500 เมตร

หมายเหตุ  ปริมาณหิมะ หรือ ความสูงของกำแพงหิมะ แต่ละพีเรียดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถควบคุมหรือ กำหนดปริมาณหิมะได้

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านชม “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เมื่อขึ้นบันไดไป 220 ขั้น จะถึงลานที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนได้ดีที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมการปล่อยน้ำได้โดยใกล้ทุกวินาที น้ำจะพุ่งออกมาจากเขื่อนมากกว่า 10 ตัน น้ำพลังมหาศาลนี้ ทำให้เกิดสายรุ้งพาดผ่านที่ดูแล้วสวยงามมาก

จากนั้นนำท่าน นั่งรถบัสพลังงานไฟฟ้า สู่ สถานีโอกิซาว่า ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม

หมายเหตุ : เส้นทางการเที่ยวกำแพงหิมะ ทาเทยาม่า อาจมีการปรับเปลี่ยน จุดที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นกระเช้า โดยวิจารณญาณของไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมหน้างาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

นำท่านเดินทางสู่ AEON MALL GIFU ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่พักที่แน่นอน จะทราบก่อนวันเดินทาง 1-3 วัน

วันที่ 4

JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OULET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินเมืองนาโกย่า

16.55 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***

21.10 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

Period Detail Price  
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
7 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 27,999
Booking
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 26,999
Booking
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 26,999
Booking
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 26,999
Booking
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 26,999
Booking
21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 25,999
Booking
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 25,999
Booking
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 25,999
Booking

ราคา

THB 25,999

21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more