มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.3น.   ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 65  *** พีเรียตตั้งแต่ เดือน พ.ค.63 เป็นต้นไป  ออกเดินทางเวลา 23.00 น. เที่ยวบินที่ TK 69 ถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. ****

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ่

05.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***

08.05 น.   ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK1053 *** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป  ออกเดินทางเวลา 07.05 น. ****

08.15 น.   ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ( ZAGREB ) ประเทศ โครเอเชีย (CROATIA) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ  (ZAGREB ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง  กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต  LOWER TOWN   ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

นำท่านสู่เขต UPPER TOWN  ชมวิหารเซนต์มาร์ก( ST.MARKS CHURCH  ) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน  (ST. CATHERINE ) บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี ( President Palace  ) นําชมกําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมือง เก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารที่ไม่ถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญในปี พ.ศ. 2274

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 1 )

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. STEPHEN CATHEDRAL) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880   แวะชมจัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE  จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชมอนุสาวรีย์ BAN JOSIP JELACIC  ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 จากนั้นนำชม ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET  ) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย

จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (มื้อที่ 2 )

ที่พัก JEZERO HOTEL  หรือเทียบเท่า

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่ 3

พริตวิเซ่ • อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ • เมืองซาดาร์

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 )

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ( PLITVICE NATIONAL PARK ) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน

นำท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม  VELIKI SLIP  ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 4 )

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ ( ZADAR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน

นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย ( THE CATHEDRAL OF ST.ANASTASIA ) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย นำท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมืองอีกแห่ง หนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5 )

ที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่ 4

ซาดาร์ • ซิเบนิค • โทรเกียร์ • สปลิท • ดูโกโพลิเย

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6 )

นำท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ำทะเล เอเดรียติค นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ หรือ เซนต์เจมส์(ST. JACOB CATHEDRAL ) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ ( TROGIR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นำท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16

นำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ( ST.LAWRENCE CATHEDRAL ) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท ( SPLIT ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 7 )

เที่ยวชมเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ นำท่านชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน DIOCLETIAN PALACE องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้าจูปีเตอร์, โบสถ์แห่ง เทพวีนัส, วิหารเซ็นต์ดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่ง ก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างข้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ง

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8 )

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองดูโกโพลิเย  (DUGOPOLJE) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )

ที่พัก  HOTEL KATARINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่ 5

ดูโกโพลิเย • โมสตาร์ • สตอน • นีอุม

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 )

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ ( MOSTAR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ เนเรทว่า ชมบ้านแบบเติร์ก  ( TURKISH HOUSE ) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 10 )

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือกำแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมือง โดยกำแพงโบราณแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างกำแพงนี้ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนั้นตัวกำแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนีอุม (NEUM)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (มื้อที่ 11 )

ที่พัก GRAND HOTEL NEUM  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่ 6

นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12 )

นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค ( DUBROVNIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) โดยเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรมชายฝั่ง ทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟนิค นําท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการเปิดให้บริการหลังจากที่โดนทําลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี  ค.ศ. 1991 ซึ่ง ท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้น   นำท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่า ( OLD TOWN ) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านเดินลอดประตู PILE GATE  ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า

ชมน้ำพุ  ONOFRIO  ซึ่งเป็นตั้งเป็น  เกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY  หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ ( BELL TOWER CLOCK )

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์( RECTOR’S PALACE ) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค  แวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส ( SPONZA PALACE ) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย 

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

20.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK440   **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

*** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 23.55 น.              

วันที่ 7

กรุงเทพฯ

00.25 น.   ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

01.50 น.   ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK68  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

*** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึงประเทศไทย เวลา 15.00 น.

15.10 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 12 ยูโร
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร /ท่าน

Period Detail Price  
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ THB 55,900
Booking
  ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี (เตียงเสริม) THB 54,900  
  ราคา เด็กอายุ 2-11 (ไม่มีเตียง) ท่านละ THB 53,900  

ราคา

THB 55,900

2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more