Pro MALAYSIA-SINGAPORE GO INTER 4D  3N Pro MALAYSIA-SINGAPORE GO INTER 4D  3N Pro MALAYSIA-SINGAPORE GO INTER 4D  3N Pro MALAYSIA-SINGAPORE GO INTER 4D  3N

Pro MALAYSIA-SINGAPORE GO INTER 4D 3N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์

03.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.00 น.    คณะออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

09.10 น    คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็น เมืองขึ้นของอังกฤษ  เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเซียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย  ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Buildingต่อจากนั้นนำทุกท่านถ่ายภาพคู่กับ  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส  Petronas Twin Tower  ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์    (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)   จากนั้นเราพาทุกท่านเดินทางต่อเก็นติ้งไฮแลนด์ ก่อนขึ้นกระเช้าอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายชนิด ที่พากันลดราคาเพื่อดึงดูดใจนักช้อปปิ้งทั้งหลายที่มาเยือน ณ OUTLET SHOPPING MALSky Way จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA Sky Way เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน)   

บ่าย   เพลิดเพลินไปกับ    Cith Of  Entertainment และช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ First World Plaza และ ช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่น ที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค*** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป เท่านั้น  สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***     อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ   First World Hotel Genting  หรือเทียบเท่า   

วันที่ 2

เก็นติ้ง ไฮแลนด์-ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ร้านช้อคโกแลต -ปุตราจาย่า - มะละกา

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   ในระหว่างการเดินทางนำท่านแวะ ถ้ำบาตู ให้ท่านได้แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูง  พร้อมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย  นำทุกท่านชมพระราชวังแห่งชาติ  Istana Negara  พร้อมทหารม้าและทหารราบประพระองค์    จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่  เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงาน ราชการและโครงการนำร่องทางด้าน ไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ ได้แก่ เปอร์ดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นบริเวณด้านล่างทั้งหมด  Perdana Putra complex ประกอบด้วยสำนักงานนายกรัฐมนตรี เสรี เพอดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  มัสยิดปุตรา Putra Mosque  มีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความ โดดเด่นด้วย สะพานปุตรา งดงามตรึงตาด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่งจากนั้นเรานำท่านช้อปปิ้งที่ เลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆจาก โรงงานช็อคโกแลต แลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรั

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางสู่ เมือง มะละกา นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อ  ค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของมาเลเซีย เดินทางไปยัง Malaka Straits Mosque มัสยิดเซลัท นักท่องเที่ยวมักเรียกว่ามัสยิดลอยน้ำ ถูกสร้างบนเกาะ Pulay ซึ่งเป็นเกาะที่ทางรัฐบาลสร้างถมที่ขึ้นมาให้เป็นที่พักและตั้งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นมาในปี 2006 ไฮไลต์ของการไปเที่ยวมัสยิดเซลัทคือการรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามมาก ข้อปฏิบัติเล็กน้อยคือ ต้องแต่งตัวให้เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าผู้หญิงต้องมีการคลุมผมด้วยผ้าฮิญาบด้วย ซึ่งทางมัสยิดก็มีชุดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนก่อนเข้าไปในมัสยิด

จากนั้นชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง (Red Square) เนื่องจากที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ในสมัยที่เข้ามาปกครองมลายู อาคารต่างๆ ที่ล้อมรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเป็นลานน้ำพุแบบอังกฤษที่สร้างถวายแด่พระราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบๆ ลานน้ำพุคือหอนาฬิกา โบสถ์คริสต์ (Christ Church) ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์ และอาคารสตัดธิวท์ (Stadhuys) เป็นอาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงป้อมเดียว ป้อมนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul) ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นของนักบุญ Francis Xavier   


จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินยองเกอร์ คือสวรรค์สำหรับนักสะสมของเก่าและผู้เชี่ยวชาญการต่อรองราคา ที่ถนนแห่งนี้ คุณจะสามารถหาซื้องานศิลปะโบราณหรือของเก่าที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมถึงสินค้าน่าสะสมมากมายที่มีประวัติและความเป็นมาที่แตกต่างกัน จาลานฮังเยบัต ในอดีตรู้จักกันในชื่อถนนยองเกอร์ เป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมทั่วโลกว่าเป็นแหล่งซื้อหาและต่อรองราคาวัตถุโบราณที่ดีที่สุด ปัจจุบันบนถนนเส้นนี้มีร้านขายเครื่องดื่มกาแฟและร้านงานฝีมือมากมาย สร้างบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ค่ำ    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Eco Tree Melaka Hotel  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3

มะละกา - ยะโฮร์บารูห์- สิงคโปร์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ยะโฮร์บารูห์ประตูสู่ ประเทศสิงคโปร์    

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ ยะโฮร์บารูห์ เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง นำท่านซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย ทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 

เมอร์ไลออน สัตว์ในตำนานที่มีหัวคล้ายสิงโต โดยมีลำตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจนโรงละครเอสพานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ 

    จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัด พระเขี้ยวแก้ว (Buddha    Tooth Relic Temple)  สร้างขึ้นเพื่อ
เป็น ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง  สถาปัตยกรรม  สมัยราชวงศ์ถัง  วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน ที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ  ก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ สิงคโปร์  (ประมาณ 1500  ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี  ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม  จากนั้นพาทุกท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ใน ฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน  (เลือกซื้อ  Option ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 25 SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ) 


หรือชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Show ที่ Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

        อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ***ในกรณีที่การแสดงน้ำพุ ยกเลิกเราจะพาทุกท่านไปชมย่านบูกิสและละแวกไกล้เคียง***

ย่านกัมปง กีลาม(Kampong Glam)เป็นย่านที่ เป็นแหล่งที่อยู่ของชาวอาหรับและชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม มีร้านค้าต่างๆสไตล์อาหรับและมัสยิดที่สวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่าสนใจมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ และแหล่งช้อปปิ้งหลายสไตล์มีสินค้าหลากหลายแบบ เดินทางมาได้สะดวกเพราะส่วนใหญ่จะอยู่เกือบติดสถานีรถไฟเลย


ย่านฮาจิ(Haji Lane)หรือตรอกฮัจญี เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์ อยู่ที่ย่านกัมปง กีลาม(Kampong Glam) ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีจากรูปภาพของร้านค้าที่ที่ตกแต่งและทาสี สดใสที่บ้านเรือนแบบตึกแถวสไตล์โคโลเนียล 2 ชั้น รวมทั้งภาพกราฟฟิติที่ผนังบ้านที่บ่งบอกความเป็นอินดี้ของตรอกนี้ได้อย่างดี และที่ปลายสุดของตรอกฮาจิ(Haji Lane)ใกล้กับถนน Beach Road จะมีพวกร้านคาเฟ ร้านอาหาร และผับสไตล์นั่งเล่น นั่งดื่มชิวๆ ไว้บริการด้วย
นอกจากนี้ ที่ถนนถัดกันไปอีก 2-3 ซอยจะเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสีสันใสมากย่านหนึ่งของสิงคโปร์เช่นกัน เรียกว่า ถนนอาหรับ(Arab Street


ห้างมุสตาฟา เซ็นเตอร์ (Mustafa Center) ห้างแขกใจกลางเมืองสิงคโปร์ที่เป็นห้างขายสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น โดยมีสินค้าขายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือดำน้ำ 555 สำหรับนักช้อปปิ้งชาวไทยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ในการแวะมาช้อปที่นี่ สินค้าเด็ดคือ ของฝากอาทิ ขนม ช็อคโกแลต ถั่วต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง นอกจากนั้นยังมีน้ำหอม ครีม แว่นกันแดด นาฬิกาที่น่าซื้ออีกด้วย 

ค่ำ        นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Hotel  Chancellor  Singapore   หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

สิงคโปร์ - สนามบินชางงี- Jewel Changi Airport

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก     ***อิสระอาหารกลางวันและเย็น  ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยว***หรือเลือกซื้อ  Option ค่าเข้าชมต่างๆ 

⦁    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ Universal Studio Singapore สวนสนุกที่เปิดสาขาไม่ทั่วโลก โดยเปิดแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกาและได้ทยอยเปิดตามประเทศต่างๆรวมถึงสิงคโปร์ด้วยภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ Transformers, จูลาสสิคปาร์ค Jurassic Park,,มาดากัสก้าMadagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่นๆซึ่งทำให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่มีธีมหนังแอนิเมชั่น จนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงที่นี่รวมโซนของเล่นไว้ให้ท่านได้สนุกสนานไว้ถึง 7โซนด้วยกัน
( ผู้ใหญ่ท่านละ  81 SGD / เด็กท่านละ  61 SGD  ไม่รวมในราคาทัวร์  หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)

⦁    Gardens By the Bay 2 Dome เป็นสวนพฤกษาศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ในย่านMarina 
Bay เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์ในเวลานี้ สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพันธ์ไม้นาๆ ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล อย่างกุหลาบพันปี มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 2 โดม โดยไม่มีเสาค้ำยันภายในโดม ขนาดใหญ่ 2.2 และ 1.5 เท่าของสนามฟุตบอล  (ผู้ใหญ่ท่านละ 28 SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์  หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)

⦁    S.E.A  Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marne Life Park  จัดลำดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า  45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า  800 สายพันธ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า  100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก  (ผู้ใหญ่ท่านละ 41 SGD/ เด็กท่านละ 30 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง) (หัวหน้าทัวร์จะมีการนัดหมายเวลา ขอให้ทุกท่านกรุณาตรงเวลาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมายหัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)
รูปภาพบ่าย    นำท่านช้อปปิ๊งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ ออร์ชาร์ดโรด สวรรค์ของนักช้อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนนสาย ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยมร้านขายสินค้าเฉพาะทางและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อีกมาก 

เย็น     ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี ให้ท่านได้สัมผัสความอลังการกลางเทอร์มินอลใหม่ของ Jewel Changi Airport  ที่เนรมิตน้ำตกยักษ์สูงกว่า 40 เมตรกลางสนามบิน สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์รูปทรงโดมขนาดใหญ่  และสวนสีเขียวสไตล์ทรอปิคอลสุดตื่นตาตื่นใจ

18.10 น.    คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH608

19.20 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

22.30น.      ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่MH796 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง) 

23.35น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการรวม
⦁    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน 
(ยกเว้นหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
⦁    น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ 
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
⦁    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ 
⦁    โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
⦁    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
⦁    ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
⦁    ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
⦁    ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 


    อัตราค่าบริการไม่รวม
⦁        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    
     ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
⦁         ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
กรณี ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีมีการประกาศยกเลิกการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับประชากรไทย 
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับพลเมืองไทย โดยสามารถพำนักระยะสั้นได้ไม่เกิน 15 วัน หากต้องยื่นวีซ่าตามเดิม มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท/ท่าน สำหรับการยื่นขอ)
⦁         ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
⦁         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
⦁        ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป 
(ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
⦁        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคา

THB 10,000,000

22 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more