PRO MALAYSIA-SINGAPORE GO SO FUN 4D3N PRO MALAYSIA-SINGAPORE GO SO FUN 4D3N PRO MALAYSIA-SINGAPORE GO SO FUN 4D3N

PRO MALAYSIA-SINGAPORE GO SO FUN 4D3N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กัวลาลัมเปอร์

11.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.15 น.    คณะออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH789 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

17.30 น    คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ อยู่ในย่านบูกิตบินตัง ที่นี่มีขายทั้งอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด อาหารทะเล อาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย   อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

 ค่ำ    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง ไฮแลนด์-ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   จากนั้นไปยัง พระราชวังแห่งชาติ  Istana Negara  พร้อมทหารม้า นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสระภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเซียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย  ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building 
จากนั้นนำทุกท่านถ่ายภาพคู่กับ  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส  Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก    

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อ ช็อคโกแลต แท้ๆจากโรงงาน ช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) ก่อนขึ้นกระเช้าให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายชนิด ที่พากันลดราคาเพื่อดึงดูดใจนักช้อปปิ้งทั้งหลายที่มาเยือน ณ OUTLET SHOPPING MALL Sky Way จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA Sky Way เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง     (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน)   

สถานคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)   
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากเก็นติ้ง เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  

ค่ำ    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - มะละกา - ยะโฮร์บารูห์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงาน ราชการและโครงการนำร่องทางด้าน ไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ ได้แก่ เปอร์ดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นบริเวณด้านล่างทั้งหมด  Perdana Putra complex ประกอบด้วย
สำนักงานนายกรัฐมนตรี เสรี เพอดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  มัสยิดปุตรา Putra Mosque  มีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความ โดดเด่นด้วย สะพานปุตรา งดงามตรึงตาด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองมะละกา   (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) พาทุกท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองมะละกา เมืองท่าสำคัญในอดีตที่มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของมาเลเซีย ต่อจากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่  Malacca  Straits Mosque  หรือถ้าเขียนตามมาเลเซียจะเป็น Masjid Selat Melaka เป็นมัสยิดที่สวยงามมาก ๆ ตั้งอยู่กลางทะเลสร้างด้วยหินอ่อน  มัสยิดที่ถูกสร้างบนเกาะ Pulay ซึ่งเป็นเกาะที่ทางรัฐบาลถมที่ขึ้นมาให้เป็นที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกนึงของเมืองมะละกา ต่อจากนั้นพาท่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง (Red Square) เนื่องจากที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ในสมัยที่เข้ามาปก ครองมลายู อาคารต่าง ๆ ที่ล้อมรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเป็นลานน้ำพุแบบอังกฤษที่สร้างถวายแด่พระราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบ ๆ ลานน้ำพุคือหอนาฬิกา โบสถ์คริสต์ (Christ Church) ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์ และอาคารสตัดธิวท์ (Stadhuys) เป็นอาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงป้อมเดียว ป้อมนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul) ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นของนักบุญ  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ มะละกา นำท่านเดินทางสู่เมือง ยะโฮร์บารูห์ นำท่านเที่ยวชม ช้อปปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม    City Square และบริเวณนี้ยังมีสถานที่ช้อปปิ้ง Komtar รวมถึงร้านเสื้อผ้า Outlet ให้ทุกท่านเพลิดเพลินอย่างจุใจ  
    อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

ที่พัก THE HOLMES GP  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์ - สนามบินชางงี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง นำท่านซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย ทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออน สัตว์ในตำนานที่มีหัวคล้ายสิงโต โดยมีลำตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจนโรงละครเอสพานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัด พระเขี้ยวแก้ว (Buddha   Tooth Relic Temple)  สร้างขึ้นเพื่อ เป็น ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง  สถาปัตยกรรม  สมัยราชวงศ์ถัง  วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน ที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการ  ก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ สิงคโปร์  (ประมาณ 1500  ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี  ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขกซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม  

⦁    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ Universal Studio Singapore สวนสนุกที่เปิดสาขาไม่ทั่วโลก
โดยเปิดแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกาและได้ทยอยเปิดตามประเทศต่างๆรวมถึงสิงคโปร์ด้วยภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ Transformers, จูลาสสิคปาร์ค Jurassic Park,,มาดากัสก้าMadagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่นๆซึ่งทำให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่มีธีมหนังแอนิเมชั่น จนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงที่นี่รวมโซนของเล่นไว้ให้ท่านได้สนุกสนานไว้ถึง 7โซนด้วยกัน
( ผู้ใหญ่ท่านละ  81 SGD / เด็กท่านละ  61 SGD  ไม่รวมในราคาทัวร์  หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)

⦁    Gardens By the Bay 2 Dome เป็นสวนพฤกษาศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ในย่านMarina 
Bay เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์ในเวลานี้ สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพันธ์ไม้นาๆ ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล อย่างกุหลาบพันปี มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 2 โดม โดยไม่มีเสาค้ำยันภายในโดม ขนาดใหญ่ 2.2 และ 1.5 เท่าของสนามฟุตบอล  (ผู้ใหญ่ท่านละ 28 SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์  หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)

⦁    S.E.A  Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marne Life Park  
จัดลำดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า  45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า  800 สายพันธ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า  100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก  (ผู้ใหญ่ท่านละ 41 SGD/ เด็กท่านละ 30 SGD  ยังไม่รวมในราคาทัวร์ หากต้องกากรซื้อบัตรโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)
(หัวหน้าทัวร์จะมีการนัดหมายเวลา ขอให้ทุกท่านกรุณาตรงเวลาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมายหัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)

บ่าย    นำท่านช้อปปิ๊งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ ออร์ชาร์ดโรด สวรรค์ของนักช้อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนนสาย ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยมร้านขายสินค้าเฉพาะทางและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อีกมาก 

เย็น     ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี ให้ท่านได้สัมผัสความอลังการกลางเทอร์มินอลใหม่ของ Jewel Changi Airport  ที่เนรมิตน้ำตกยักษ์สูงกว่า 40 เมตรกลางสนามบิน สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์รูปทรงโดมขนาดใหญ่  และสวนสีเขียวสไตล์ทรอปิคอลสุดตื่นตาตื่นใจ

18.10 น.   คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH608

19.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

22.30น.    ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่MH796 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง) 

23.35น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการรวม
⦁    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน 
(ยกเว้นหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
⦁   น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ 
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
⦁  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ 
⦁  โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
⦁  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
⦁   ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
⦁    ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
⦁  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    
 ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
⦁  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
กรณี ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีมีการประกาศยกเลิกการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับประชากรไทย 
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับพลเมืองไทย โดยสามารถพำนักระยะสั้นได้ไม่เกิน 15 วัน หากต้องยื่นวีซ่าตามเดิม มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท/ท่าน สำหรับการยื่นขอ)
⦁  ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
⦁  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
⦁   ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
⦁   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more