มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน) มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน)

มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 (7 วัน 4 คืน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล (ตุรกี)

18.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

21.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2

อิสตันบูล • ทบิลิซิ (จอร์เจีย) • โบสถ์ตรีนิตี้ • เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา • โบสถ์เมทเทคี • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน • วิหารซีโอนี • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • สะพานแห่งสันติภาพ

04.10 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง (กระเป๋าเช็คทรูไปยังสนามบินทบิลิซิ)

06.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 378

09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBS) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่น้ำคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ทำให้กลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่งที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัยให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน

นำท่าน เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยัง ป้อมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วย โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลางได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18

จากนั้นนำท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (SULPHUR BATHS) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า ABANOTUBANI (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับ แช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลีนกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้นลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี

นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด็อกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (TBILISI SIONI) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดย ผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19

นำท่านเดินทางสู่ อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (BRIDGE OF PEACE) สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ์ METEKHI และรูปปั้นกษัตริย์ VAKHTANG GORGASALI ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

ที่พัก Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

ทบิลิซิ • มิสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • SAMTAVRO MONASTERY • FLEA MARKET • ทบิลิซิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (MTSKHETA) เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

นำท่าน เข้าชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (MTKVARI RIVER) และแม่น้ำอรักวี (ARAGVI RIVER)

จากนั้น เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เข้าชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยู่ในเมืองมิสเคด้า เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจอร์เจีย และถือเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างขึ้นโดย คิงมิเลี่ยน (KING MIRIAN) จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเก่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเก่าหายากมาวางขายกันในราคาที่ต่อรองได้ ให้ทุกท่านได้เดินชมเลือกซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซิ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4

ทบิลิซิ • ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส • โบสถ์เกอร์เกตี้ • คาซเบกี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • กูดาอูรี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

**หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์ มินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกิดอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่ สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน โดยหน้างานในแต่ละครั้งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็น สำคัญ **

จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ ARAGVI ผ่าน JVARI PASS ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่  ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ เป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี ค.ศ. 2007

เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อสเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คาซเบกี้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์ท้องถิ่น

นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  Hotel Gudauri Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกูดาอูรี

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5

กูดาอูรี • กอรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • ป้อมปราการกอรี • บอร์โจมี • สวนบอร์โจมี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีราซีผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

จากนั้นนำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (UPLISTSIKHE CAVE) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปีโดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการกอรี (GORI FORTRESS) ป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย ที่ตั้งอยู่เหนือเมืองกอรีบนเนินหินปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 มีบทบาทสำคัญในการควบคุมเส้นทางและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 16 พวกออตโตเข้ายึดป้อมโกริเพื่อใช้เป็นบัญชาการโจมตีทบิลิซีในปีค.ศ.1598 ชาวจอร์เจียก็ปิดล้อมป้อมเพื่อไม่ให้ป้อมสามารถถูกใช้ ประโยชน์ได้จากพวกเปอร์เซียและหลังจากนั้นในปีค.ศ.1599 ชาวจอร์เจียเริ่มการจู่โจมในตอนกลางคืนเพื่อยึดป้อมคืน ป้อมปราการยังคงเปลี่ยนมือระหว่างชางจอร์เจียและชาวเปอร์เซียใน  ศตวรรษที่ 17

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่  ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) โดยในอดีตชาวเมืองได้เชื่อว่าถ้าได้ดื่มธารน้ำแห่งนี้จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

นำท่าน เข้าชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด
จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  Hotel Bakuriani Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอร์เจีย ระดับ 5 ดาว เมืองบาคุเรียนี

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6

บอร์โจมี • ทบิลิซี • สนามบินทบิลิซิ • อิสตันบูล

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TABILISI) โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เพื่อทำการเช็คอิน

17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

20.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 7

กรุงเทพฯ

09.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-TBS/TBS-BKK) Turkish Airline (TK) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน

Period Detail Price  
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง THB 39,900
Booking
  เด็กไม่มีเตียง THB 38,900  

ราคา

THB 39,900

3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more