PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 D 3 N PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 D 3 N PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 D 3 N

PRO LAVENDER NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4 D 3 N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผักผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง AEON MALL GIFU ห้างใหญ่ที่มีร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั้งแบรนด์เนม และร้านค้าทั่วไป อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และร้านขนม ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่ GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัทสึโมโต้ (ชมด้านนอก) - แช่ออนเซ็น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยัง ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) (ชมด้านนอกปราสาท) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 จากความที่สร้างอยู่บนพื้นที่ราบเค้าจึงอีกชื่อเรียกหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ความปังเรื่องสถาปัตยกรรมการสร้างนั้นประการแรกจะเป็นมีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 โทนสีเน้นไปที่สีเข้มๆดูมืดๆมองไปมองมาให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา นั่นเอง

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก บริเวณฟูจิ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

พักที่  FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังอาหาร อิสระทุกท่าน แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวพรรณ และร่างกาย

วันที่ 3

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ชมทุ่ง Lavender ณ สวนโออิชิ - สวนดอกไม้ฮามะมะสึ - ทะเลสาบฮามานาโกะ - ช้อปปิ้งที่ NAGOYA ย่าน SAKAE

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่าน พิธีชงชาญี่ปุ่น เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ประกอบด้วยการปรนนิบัติระหว่างการดื่มและการดื่มชาผงสีเขียวหรือมัทชา (matcha) การจัดการพบปะกันในวงสังคมเพื่อดื่มมัทชาได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูง

จากนั้นนำท่านเดินทางชมทุ่ง Lavenderสวนโออิชิ สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะที่สามารถชื่นชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง ยามที่สีม่วงของลาเวนเดอร์ตัดกับวิวเงาสะท้อนของฟูจิซัง ช่างเป็นเวลาสุดประทับใจ นับเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิต

หมายเหตุ : การบานของดอกไม้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยัง สวนดอกไม้ฮามะมะสึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) ตระการตาไปกับสวนดอกไม้ฮามะมะสึ (Hamamatsu Flower Park) เป็นสวนซากุระและดอกทิวลิปที่ขึ้นชื่อว่างดงามติดอันโลกเลยทีเดียว อีกทั้งด้วยพื้นที่ที่กว้างขนาด 30,000 ตารางเมตร มีดอกไม้นานาพันธุ์และต้นไม้ต่างๆ มากถึง 3,000 ชนิด ติดๆกับทะเลสาบชื่อดังอีกไม่เฉพาะช่วงใบไม้ผลิเท่านั้นแต่สวนดอกไม้แห่งนี้มีดีทุกฤดูจะมาช่วงไหนก็สวยน่าตื่นตาตื่นใจ ยิ่งช่วงทิวลิปผลิบานเต็มทุ่งนี่สะดกตามากๆ ทีแน่ๆ อากาศของที่นี่ดีตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับจะหนาวมากหนาวน้อย ช่วงต้นๆเดือนเมษายนนี่ความฟินมาเต็ม เพราะขณะที่ซากุระก็ยังบานอยู่ดอกทิวลิปก็ไม่ยอมแพ้แข่งกันบานจนเลือกแทบไม่ถูกว่าอันไหนสวยกว่ากัน อันเป็นที่มาของการจัดงานเทศกาลสุดปังอย่าง“Lake Hamana Flower Festa” แค่นึกภาพดอกต้นซากุระกว่า 1,300 ต้น ดอกทิวลิปกว่า 500,000 ต้น พ่วงท้ายด้วยดอกไอริสนับล้านต้น จะพูดว่าเป็นสรวงสรรค์ของคนรักดอกไม้นี่ก็ไม่ถือว่าเกินจริง ไม่ใช่ว่าจะสวยช่วงกลางวันเท่านั้นกลางคืนยังนี่ก็มีการประดับประดาไฟเพื่อให้ได้ชมดอกไม้กันแบบจุใจอีกต่างหาก ช่วงฤดูร้อนก็ยังสามารถมายลโฉมทุ่งดอกไฮเดรนเยียได้ด้วย เรียกว่าเป็นสวนที่คนรักดอกไม้สามารถมาเยี่ยมชมได้ในทุกๆ ฤดูกาลแบบตลอดทั้งปีแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน

ช่วงเดือนเมษายน ถึง กลางพฤษภาคม จะเป็นช่วงดอกทิวลิป ส่วนกลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางมิถุนายน เป็นช่วงดอกนีโมฟีล่า หรือดอกไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล มากมายหลายชนิด

หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละฤดูกาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านช้อปกระจายที่ ย่านซาคาเอะ ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ นอกจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งของร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ที่พากันตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่ NAGOYA  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

NAGASHIMA JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านปิดท้ายละลายเงินเยนที่ NAGASHIMA JAZZ DREAM OUTLET เพื่อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินเมืองนาโกย่า

16.55 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***

21.10 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

ราคา

THB 10,000,000

14 สิงหาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more