เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ – ฮานอย – นิงห์บิ่งห์

12.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) *** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย *** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบิน เป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

16.55 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

นำทุกทานเดินทางสู่เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า "อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเวียดนาม

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hoa Lu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2

ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด – นั่งกระเช้า Queen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง – เมืองฮาลอง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่า ถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน

นำท่านลงเรือพาย ล่องไปตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือนกับกุ้ยหลินของจีน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาที่สองข้างทางเป็นทุ่งนา ในยามที่ข้าวใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท้องนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้า Queen Halong เป็นกระเช้าสามสายที่ข้ามทะเลใหญ่ที่สุดของโลก สามารถบรรจุได้ 230 คนต่อหนีงกระเช้า จากนั้นนำท่านสู่สวนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ของเมืองฮาลอง อิสระให้คุณได้เพลินเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ (ราคาทัวร์รวมค่านั่งกระเช้าข้ามทะเล และรวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าข้ามฝั่ง

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

พักที่ New star Hotel HA LONG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3

อ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ

นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟ้ารูปคู่รักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆตามอัธยาศัยแล้ว

นำท่านชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเลชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนำเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาฯลฯอยู่เต็มลำเรือซึ่งล้วนแต่ยังเป็นสดๆอยู่ทั้งนั้นคอยลอยเทียบเข้าหาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแล้วให้เขาปรุงตามเมนูที่ต้องการได้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร

เที่ยง    นำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย และนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้

ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ถนน 36 สาย

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Delight Hotel HA NOI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

ฮานอย– กรุงเทพ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัส แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปีที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม (ถ่ายรูปเฉพะด้านหน้าสุสาน) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

12.15 น.   ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Vietjet air เที่ยวบินที่ VJ901 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง)

14.05 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม  เชื้อเพลิง (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของ สายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ  และไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบ  ธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Period Detail Price  
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 12,999
Booking
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,900
Booking
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,900
Booking
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,900
Booking
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,900
Booking
26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 15,900
Booking
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 15,900
Booking

ราคา

THB 12,999

26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more