มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง

18.20 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาท์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์
Kunming Airlines (KY) 
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน

20.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ 2

อุทยานน้ำตกคุนหมิง • เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่ • แผ่นดินสีแดงตงชวน

00.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที+) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รับกระเป๋าสัมภาระและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก โรงแรม HUI SHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์ ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ำตกเป็นทะเลสาบ 2 แห่ง ที่มีทางเดินพาดอยู่ หากเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิวทะเลสาบกว้างเหนือน้ำตกได้อีกด้วย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำหนิวหลานไปสู่ทะเลสาบเตียนฉือ อันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน ช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน โดยสามารถสำรองน้ำได้สูงถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี งบประมาณกว่า 1.1พันล้านหยวน หรือประมาณกว่า 6,000 กว่าล้านบาท ในเวลานั้น

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสีสันสดใสน่าสนใจ ระหว่างทาง

นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ รสชาติหวานฉ่ำ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย  ท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก (ราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม) (การเยี่ยมชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีที่ผลสตรอว์เบอร์รี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า และงดการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการดังกล่าว )

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมแผ่นดินสีแดงตงชวน ที่นี่มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผักตามแปลงต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดงซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่น ๆ ในเนื้อดิน จึงได้รับการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน (ทิวทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี+กระเช้า) • คุนหมิง • เมืองโบราณกวนตู้ • ประตูม้าทองไก่หยก • จินปี้ลู่

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

จากนั้น  นำท่านสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) เขตปกครองตนเองลู่ชวั่น  เป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,223 เมตร  ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที)  ถึงสถานีกระเช้า

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ในช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางเดินจะได้พบกับพืชพรรณตามฤดูกาล น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็งพาดผ่านหินผาสูงสวยงามแปลกตา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างเต็มอิ่ม ในแต่ละช่วงฤดูกาลที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งแตกต่างกันไป ภูเขาหิมะแห่งนี้เที่ยวได้ตลอดปี และแต่ช่วงเวลาที่มาก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่แตกต่างกัน สีของภูเขาจะเป็นสีเขียวในฤดูใบไม้ผลิ สีน้ำเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไม้ร่วง และขาวนวลในฤดูหนาว

พฤศจิกายน-มีนาคม:ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งตามแง่งผาดูสวยงามแปลกตา

เมษายน-ตุลาคม: ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ชมดอกอาซาเลียหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพันปี และดอกไม้นานาพรรณจะบานสะพรั่งนับไม่ถ้วน  ทุ่งหญ้าเขียวขจีทั่วทั้งภูเขา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นำท่านเข้าชมเมืองโบราณกวนตู้ ตั้งอยู่ชานเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครคุนหมิง เป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์และมีอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมมากมายบนพื้นที่กว่า 1.5 กิโลเมตร ตึกอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ วัด 6 วัด 7 ศาลา 8 รวมทั้งลานอเนกประสงค์ให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้เดินเล่นพักผ่อน ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมและชอปปิ้งสินค้ามากมายทั้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ของฝาก มากมาย

จากนั้น  นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดี ๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่งามากในช่วงค่ำ เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด และบริเวณนั้นเองเป็นย่านถนนการค้าที่เก่าแก่และคึกคักที่สุดของนครคุนหมิง ถนนคนเดินย่านจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชอปปิงสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นวัยรุ่นร้านอาหารเครื่องดื่ม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวยๆจากตึกอาคารแบบสมัยเก่า ซุ้มประตูโบราณที่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆทั่วไปทั้งถนนอีกด้วย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร

ที่พัก โรงแรม VIENNA HOTEL (BAI YUN ROAD) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

วันหยวนทง • ร้านบัวหิมะ • เล่นสกีหิมะ SONAC SNOW PARK • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง  อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของทิเบต

นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆเป็นของฝาก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park  ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ที่นี่เป็นสนามสกีหิมะในร่มแห่งใหม่ล่าสุด!! ของนครคุนหมิงเปิดให้บริการครั้งแรกช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ให้ท่านได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกีเพลินเพลินกับกิจกรรมมากมาย ที่ทั้งครอบครัวสามารถเล่นได้ มีจัดโซนสำหรับคุณหนู ๆ ได้เล่นหิมะและเครื่องเล่นน่ารัก ๆ อย่างปลอดภัย และอุปกรณ์การเล่นอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับผู้ใหญ่(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าและค่าอุปกรณ์  หากท่านต้องการครูฝึกเล่นสกีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 150 หยวน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ในการจ้างครูฝึกได้)

17.20 น.  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) เที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที+)

18.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องชำระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง **

 

Period Detail Price  
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 10,900
Booking
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 10,900
Booking
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 12,900
Booking
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 12,900
Booking
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 12,900
Booking
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking
7 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 ผู้ใหญ่/เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง THB 11,900
Booking

ราคา

THB 10,900

17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more