เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบานาฮิลล์)

เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบานาฮิลล์)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ-เมืองดานัง-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อนเมืองฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ศาลเจ้ากวนอู-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD634 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

09.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม ในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามไม่ต้องปรับเวลา เนื่องจากเวลาท้องถิ่น ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย

นำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานังต้องแวะชมความสวยงามและชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ และชมสะพานแห่งความรัก ที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว)

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 2

บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-โรงเก็บไวน์-ดานัง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย รีสอร์ทโรงแรม นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม (รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้าไป-กลับ ค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกและนอกสวนสนุกทุกอย่างยกเว้น โซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง และ บ้านผีสิง)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

ให้ท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน จากนั้นนำท่านชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวและโรงเก็บไวน์ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักบนบานาฮิลล์

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่านมีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)

วันที่ 3

ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ)

นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

18.50 น.  ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เที่ยวบินที่ FD639 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

20.35 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม เชื้อเพลิง (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของ  สายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ  และไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Period Detail Price  
26 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 12,999
Booking
28 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 12,999
Booking
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 12,999
Booking
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,999
Booking
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 13,999
Booking
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,999
Booking
27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 14,999
Booking
28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 15,999
Booking
29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 15,999
Booking
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 15,999
Booking
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 16,999
Booking

ราคา

THB 12,999

27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more