สะบายดี..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

สะบายดี..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด

11.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3  เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

13.55 น.   เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย(FD) เที่ยวบินที่ FD1030

15.20 น.   เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิ่นไอของประวัติศาสตร์ไว้อย่างครบถ้วน เมืองที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

นำท่านดินทางสู่จุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสี(Phou Si Mountian) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี  สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด7ชั้นสูงประมาณ 21 เมตร 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร 

หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของระลึก หรือของฝาก มีซุ้มร้านค้ากว่า 100 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า ผ้าทอมือ และของตกแต่งบ้านที่เป็นงานทำมือและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนเผ่าต่างๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพื้นเมืองย่านนี้ ยังมีร้านกาแฟชื่อดังหลายๆร้าน เช่นร้าน โจมาเบเกอรี่เป็นร้านที่ใช้ตึกเก่ามาทำเป็นร้านกาแฟ มีเครื่องดื่มกาแฟ ขนมปัง เค้ก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย..ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

ที่พัก โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 2

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี

05.30 น.  ตื่นเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรการตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ค่าทัวร์ไม่รวมของใส่บาตร) 

นำท่านสู่ วัดแสนสุขขาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้าง ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร์  เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม จัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตได้จากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง

จากนั้นนำเที่ยวชมสัมผัสความเป็นอยู่ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน และแสดงได้ถึงความบริบูรณ์ของพืชพันธ์ในท้องถิ่น ที่ ตลาดเช้า เป็นตลาดของชาวบ้านที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ยามเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ ร้านกาแฟประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟหรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย

เช้า   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาวบริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง ไฮไลต์ คือ พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” ที่ถือได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง  สิ่งที่โดดเด่นจนสะดุดตาคือหลังคา ที่ซ้อน 3 ตับ ถูกดัดให้อ่อนโค้งไล่ระดับต่ำลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลังคายังมียอดฉัตรที่เด่นตระหง่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัดของพระมหากษัตริย์

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน   จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม พื้นบ้านของเมืองหลวงพระบาง  ที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไวสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม  และชมงานฝีมือ เช่น งานกระดาษสาการทอผ้าไหมของลาว  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ บ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง สู่ถ้ำติ่ง ผาริมแม่น้าโขงมีอยู่ 2 ถ้า คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืนมีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติถ้า ติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปากถ้ำ  แต่เดิมที่นี่เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในแผ่นดินลาว และใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ถ้ำติ่ง แสดงถึงยุคแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผีพระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใส

จากนั้นล่องเรือกลับ นั่งรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งโดยน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และด้วยความสวยงามของธรรมชาติ น้ำตกตาดกวางสี จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาตั้งแคมป์ผจญภัยกันนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมน้ำตกได้ในชั้นต่างๆ ส่วนจุดที่เป็นไฮไลต์ คือ สะพานไม้ที่ชั้น 4

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

ที่พัก โรงแรม SUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับใกล้เคียงกัน

อิสระให้ท่านพักผ่อน และ สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง(Royal Palace Museum) เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบางโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะแบบฝรั่งเศส ส่วนหลังคาจะเป็นทรงลาว ด้านหน้าหันไปทางพระธาตุพูสี  ปัจจุบันถูกตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองหลวงพระบางและหอพระแก้ว ที่นี่เคยเป็นพระราชวังเก่า ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต หมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2447 สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา เจ้าม  หาชีวิตองค์สุดท้ายของลาว  บริเวณข้อปฏิบัติสำคัญคือ ห้ามถ่ายรูป ยกเว้นภายนอกตัวอาคาร

และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4องค์ประดิษฐานอยู่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

15.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยไทยแอร์เอเซีย(FD) เที่ยวบินที่ FD1031 (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

17.20 น.  เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่  จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็กรถตู้ นั่งคันละ 8-10ท่าน

หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 9ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ 

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพร้อมที่พัก2คืน พักห้องละ 2-3ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)
  • บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 

ราคาทัวร์ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.)
  • ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท)
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900บาท/ทริป/ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 

 

 

Period Detail Price  
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 10,888
Booking

ราคา

THB 10,888

11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more