เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน Thai Air Asia X (XJ) รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ *กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน*  

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้-หมู่บ้านโบราณซีเป่า-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค

00.15 น.  ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินThai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ760 **ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่า เป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโบราณชีเป่า หมู่บ้านโบราณมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปี ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมที่ทางการใช้จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เหมาะแก่การเดินเล่น สองฝากฝั้งเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านเดินทางสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในจีน เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

พักที่ เซี่ยงไฮ้: Lvdibopai hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 5* 

 

วันที่ 3

ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝ่าง-Outlet Mall Florentia Village

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุ  ณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  

เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมี ความเชื่อว่าหยก เป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก ฯลฯ 

นําท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝ่าง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920-1930 ประกอบไปด้วย บ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน แบบติดดิน หรือทีปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีทภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านขายของทีระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ นำท่านช้อปปิ้ง Outlet Mall Florentia Village  Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ สถานที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนม ชั้นนำจากทั่วมุมโลกนำมาไว้ที่นี่ เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่ เซี่ยงไฮ้: Lvdibopai hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 5* 

 

วันที่ 4

อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใช้เวลาสร้างร่วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว180,000 ล้านบาท แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย

2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยังมีตัวละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้ถ่านรูป

3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ CASMP DISCOVERY พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไว้ด้วยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ำปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆพร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่ห้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D 

7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท์ ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN

อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ กลับสู่ที่พัก

พักที่ เซี่ยงไฮ้: Lvdibopai hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 5* 

 

วันที่ 5

เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า เดินทางสู่ สนามบินผู่ตง บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 

06.50 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ761 **ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

10.15 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการรวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ้ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK) 
 • ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 • ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
 • --กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกลูกค้าต้องชำระค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม
 • 3.1 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้ ท่านละ 2,200 บาท ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ
 • --(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร
 • 3.2 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้ ท่านละ 3,500 บาท ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ
 • --(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร 
 • ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 • (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
 • (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 • ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ

Period Detail Price  
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 15,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 18,888  
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 14,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 17,888  
30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 13,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 16,888  
6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 13,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 16,888  
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 13,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 16,888  
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 14,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 17,888  
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 ราคาผู้ใหญ่ THB 13,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 16,888  
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ราคาผู้ใหญ่ THB 17,888
Booking
  ราคาเด็ก อายุ 2-18 ปี THB 20,888  

ราคา

THB 13,888

30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more