เที่ยวเมืองคอน กราบขอพร ขอโชคลาภ ไอ้ไข่ ชมทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ หมู่บ้านคีรีวง 3 วัน 1 คืน

เที่ยวเมืองคอน กราบขอพร ขอโชคลาภ ไอ้ไข่ ชมทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ หมู่บ้านคีรีวง 3 วัน 1 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (30 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง) 

20.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ร้านโกปี้-ศาลหลักเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดธาตุน้อย- หมู่บ้านคีรีวง

08.00 น. ถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองนครศรีธรรมราช 

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกปี้ ร้านอาหารพื้นเมืองแสน คลาสสิคชื่อดังที่อยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี 2500 การตกแต่งร้านยังคงกลิ่นอายสมัยก่อนได้เป็นอย่าง มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างชา กาแฟ ส่วนเมนูห้ามพลาดของร้านนี้คือ บักกุดเต๋ ที่เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ ได้กลิ่นหอมจากสมุนไพรจีนและเครื่องเทศ นอกจากนี้ยังมีเมนูติ่มซา ขาหมู ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ปาท่องโก๋ ฯลฯ 

09.00 น. นาท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆศาลหลักเมือง ออกแบบให้ มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่า ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้ง ๔ หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วัดพระธาตุ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ เป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่า ปากระฆังติดกับพื้นกาแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคาแท้ ความมหัศจรรย์ขององค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด จากความมหัศจรรย์นี้ ท.ท.ท. จึงให้เจดีย์นี้เป็น ๑ ใน unseen Thailand และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา ซึ่งนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง อีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะนารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ **TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ “ขออานาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า..บัดนี้ข้าฯ ต้องการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกับข้าฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทาบุญอุทิศให้เตรียมรับบุญจากข้าได้” 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน) ร้านขนมจีนเส้นสดเมืองคอน 

บ่าย  นำท่านเดินทางไปยัง วัดธาตุน้อยหรือวัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์ พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทาให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

พักที่ ตัวเมือง หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) (ชื่อโรงแรมที่ ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวัน)

วันที่ 3

วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดนางพระยา-ร้านขายของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 

09.00 น. นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย **TIP** ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสาเร็จให้แก้บนด้วยของที่นามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้าแดง, ชุดทหาร ตารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

นาท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้าปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นแม่น้าสายสาคัญทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ หนึ่งเดียวในภาคใต้ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

นาท่านแวะ ซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่นเครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

14.00 น.  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง) 

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์นาเที่ยว (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน 

อัตราค่าบริการรวม 

  • ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททาไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
  • สาหรับชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม 500 บาท 
  • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชาระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่ 
  • ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่สินน้าใจของท่าน 
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

Period Detail Price  
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 3,199
Booking
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 3,399
Booking
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 3,299
Booking
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 3,299
Booking
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 3,699
Booking

ราคา

THB 3,199

25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more