เที่ยวอุดรธานี สักการะพญานาค ณ คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

เที่ยวอุดรธานี สักการะพญานาค ณ คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-อุดรธานี

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี 

(30 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง) 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (หากมา ช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น) 

วันที่ 2

จังหวัดอุดรธานี- วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)-ตลาดท่าเสด็จ

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไข่กระทะ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการเดินทาง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง จากศรัทธา จึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า "พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์" โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชาและแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พระพุทธไสยาสน์ ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี มีความยาว 20 เมตร โดยใช้หินอ่อนจำนวน 43 ก้อน นำเข้ามาแกะสลักที่วัดป่าภูก้อนแล้วยกขึ้นเรียงบนฐานซ้อนกัน 3 ชั้น เป็นองค์พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอาสนะพุทธะ และสร้างพระวิหารครอบองค์พระพุทธไสยาสน์ไว้อีกชั้นหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ที่นี่ยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ วัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขา Hilight ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา หากขึ้นไปจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย ซึ่งเป็นอำเภอสังคมและทางฝั่งลาวที่มีแม่นํ้าโขงกั้นอยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) จากนั้นนำท่านดินทางไปยัง วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มนํ้าโขง

จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่น ตลาดนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่อยู่ในแถบอินโดจีน เช่นจีน เวียดนาม และยุโรปตะวันออก มีผลิตภัณฑ์มากมาย อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว ผ้าทอท้องถิ่น และท่าเสด็จยังเคยเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นข้ามไปยังลาว ที่ตั้งของตลาดท่าเสด็จอยู่ริมแม่นํ้าโขงบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวแม่นํ้าโขงที่สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย 

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดท่าเสด็จตามอัธยาศัย 

พักที่ โรงแรมเมืองหนองคาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้าน ของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุง เข้าสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ คำชะโนด มีลักษณะคล้ายๆ เกาะ ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่ง มีนํ้าล้อมรอบ และยังมีบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า “ปล่องพญานาค” เคยมีคนนำไม้ไผ่ลำยาวๆ 3 ต้นมาต่อกัน แล้วหยั่งลงไป ปรากฏว่า ยังไม่ถึงพื้นเลย แต่แปลกที่ว่า เมื่อโยนเหรียญลงไป จะมองเห็นเหรียญได้หมด นํ้าใสมาก ชาวบ้านมีความเชื่อว่า รอยต่อระหว่างภพมนุษย์กับภพบาดาล เพราะตรงนั้นเป็นโพรงนํ้าต่อไปถึงลำนํ้าโขง ที่พญานาคเขาขุด หรือทำเอาไว้เพื่อเชื่อมต่อภพมนุษย์ เป็นไปตามที่เขารํ่าลือกัน 

Note*** การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำวิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะกฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคำชะโนด ได้แก่ 1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด 2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์นํ้าลงไปในแหล่งนํ้า 5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี 6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้ 

แนะนำท่านไหว้พระดังนี้ 

- ไหว้พระองค์ใหญ่ 

- เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ) 

- ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างนํ้ากับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่ สามารถเชื่อมรอยต่อของสะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล) 

- ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ 

- ชมต้นชะโนด (มีที่นี่ที่เดียวในโลกนี้) 

- เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น 

- ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลูบฆ้อง") 

เจอกันที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรอขึ้นรถ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู แหนมเนือง 

หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู ถือเป็นอาคารเก่าแก่ของเมืองอุดรธานีที่มีการปรับปรุงมาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2557 เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อบูรณะและพัฒนาอาคารเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ และมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งนำเทคโนยีเข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เย็น   รับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

21.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าไกด์นำเที่ยวและทิปพนักงานขับรถ 300 บาท / ท่าน

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
  • สําหรับชาวต่างชาติ ต้องชําระเพิ่ม 1000 บาท 
  • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชําระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่ 
  • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบ 
  • ธรรมเนียมของประเทศ) 
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

Period Detail Price  
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 4,099
Booking
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 4,299
Booking
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 4,299
Booking
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 4,299
Booking
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 4,599
Booking

ราคา

THB 4,099

25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more