เที่ยวเมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระ-กินกุ้ง (2D1N)

เที่ยวเมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระ-กินกุ้ง (2D1N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี - วัดไผ่โรงวัว - วัดอัมพวัน - วัดเขาพระศรีสรร เพชญาราม - ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับ อากาศชั้นเดียว คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (30 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง) 

05.30 น.  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถบัสชั้นเดียว ระหว่างทางบริการน้าเปล่า ขนม น้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) 

09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ วัดไผ่โรงวัวหรือวัดโพธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.2469 เดิมเป็น สานักสงฆ์บนพื้นที่ 20 ไร่ ปัจจุบันพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 248 ไร่ เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปนิยมไปเที่ยวชมกันมาก หลวงพ่อขอม ได้ดาเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะสาริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้แก่ “สังเวชนียสถาน 4ตาบล” คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน กับงานประติมากรรมหรือภาพปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ รวมทั้งวรรณคดีและ ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี “พระธรรมจักร” หล่อด้วยทองสาริดใหญ่ที่สุดในโลก “พระกะกุสันโธ” พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “ฆ้องและบาตร” ใหญ่ที่สุดในโลก “พระวิหารร้อยยอด” รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอาเภอสองพี่น้อง วัดนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสอย่าง หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มณฑปหลวงพ่อโหน่ง เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองข้างซ้าย-ขวา มีอาคารหลังเล็กซึ่งหลังคาเชื่อมถึงกัน บนหลังคามีเจดีย์ทรงลังกาขนาดเล็ก ภายในมณฑปประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปหล่อหลวงพ่อโหน่ง อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในวัดอัมพวัน คือ จิตรกรรมภาพเขียนโบราณบริเวณเสาวิหารหอไตร ซึ่งแม้ภาพเขียนจะจืดจางไปบ้างตามกาลเวลา แต่ทว่ายังคงความงดงามดูมีเรื่องราว 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามหรือวัดเขาพระ เป็นวัด เก่าแก่สมัยทราวดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวอู่ทอง ด้านบนเป็นถ้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์ และด้านบนสุดยังมีรอยพระพุทธบาทจาลอง และมีโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระเครื่อง พระพิรอด พระถ้าเสือ รูปฤาษีเป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าพระยาจักร เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าพ่อพระยาจักร เทวรูปสมัย ทวารวดี ที่มีลักษณะคล้ายรูปพระวิษณุแบบเก่าสวมหมวก เจ้าพ่อพระยาจักร เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอู่ทอง มีเรื่องเล่าขานกันต่อๆมาว่าท่านลอยน้าได้ ชาวอู่ทองได้ค้นพบองค์เทวรูปเจ้าพ่อพระยาจักร ณ บริเวณริมแม่น้าจรเข้สามพัน และได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเจ้าพ่อเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ 

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (พิเศษ!! กุ้งแม่น้าเผาท่านละ 1 ตัว) 

พักที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี (พักห้องละ 2 ท่าน) 

วันที่ 2

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ- วัดเขาดีสลัก - ตลาดสามชุก – วัดป่าเลไลย์ - อุทยานมังกรสวรรค์ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ทที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ(พระพุทธรูปแกะสลักหิน) เป็นเขตพื้นที่ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระองค์ส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย พระเจ้าอโศกยังสร้างวัดวาอารามไว้มากมาย อย่างวัดปุษยคีรีสังฆาราม ในแคว้นกลิงคะ เป็นต้น พอดีชื่อมาพ้องกับจารึก “ปุษยคีรี” ดังหลักฐานจารึกศิลา "ปุษยคีรี" และธรรมจักรบนยอดเสาอโศก ที่บริเวณภูเขาใกล้กับ วัดเขาทาเทียม ใกล้ๆกับที่สลักพระ อาจเป็นได้ว่าชื่อจารึกมาจากพระธรรมทูตทั้งสองนาชื่อบ้านนามเมืองของท่าน มาสลักไว้ก็อาจเป็นได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาดีสลัก เป็นวัดที่สวยงามสงบเงียบ และรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนับพันปี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก เป็นรอยพระพุทธบาทจาลอง สร้างด้วยหินทรายแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบตามที่อื่นๆ คือ เป็นรอยพระพุทธบาทนูนต่า ขนาดกว้างประมาณ 65.5 ซม. ยาว 141.5 ซม. ซึ่งอาจเป็นผลงานที่สร้างในสมัยอยุธยา ราวพุทธศวรรษที่ 19-23 และนอกจากนี้ที่วัดเขาดีสลักแห่งนี้ ยังขุดค้นพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกหลายชนิด

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีน อาเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุกถือเป็นแหล่งสาคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบในปัจจุบันคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่นามาตั้งขายในตลาด ล้วนตั้งใจไม่ใช่จาลอง เป็นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพาะมาเป็น 100 ปี 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดสามชุก 

ากนั้นนาท่านเดินทาง วัดป่าเลไลย์ เป็นวัดสาคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชมความงดงามของ หลวงพ่อโต และกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (คือประทับนั่งห้อยพระบาท) มีนักปราชญ์หลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และทาเป็นปางป่าเลไลย์ ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย วัดป่าเลไลย์ มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนต้องแวะเวียนมากราบไหว้ขอพร ที่ซึ่งหลายคนเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้แล้ว จะนามาซึ่งโชคลาภ ความร่ารวย ความสาเร็จ และความสุข และยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว รูปแบบ วิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาวไทยเสมือนพี่กับน้อง เป็นสถานที่ที่สวยงาม ควรค่าแก่การแวะชม 

จากนั้นนาท่านแวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ สาลี่ 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ร้านของฝาก 

18.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

 

20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์นาเที่ยว (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นเดียวนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ 
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่าน้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
  • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่ มิได้ ระบุในรายการ 
  • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชาระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่ 
  • ค่าไกด์นาเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบธรรม เนียมของประเทศ) 
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้าใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) 
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

Period Detail Price  
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,299
Booking
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,599
Booking
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,599
Booking
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,299
Booking
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,299
Booking
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ผู้ใหญ่/เด็ก THB 2,299
Booking

ราคา

THB 2,299

28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more