มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ • เชียงใหม่

21.00 น.  พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ *บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ*

(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น)

วันที่ 2

เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • ถนนคนเดินวัวลาย

08.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และยังเป็นศูนย์กลางในการสักการะหระธาตุประจำปีเกิดอีกด้วย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

เปลี่ยนเป็นรถ 2 แถวแดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม

จากนั้น   เดินทางสู่ วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศานาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ทำการสังฆยานาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกในภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติ โลกราช ตัวเจดีย์นั้นมีเอกลักษณ์คือเป็นเจดีย์ทั้งหมด 7 ยอด ใน 1 เจดีย์ และมีลักษณะคล้ายมหาเจดีย์  พุทธคยา ประเทศอินเดีย และยังมีต้นมหาโพธิ์ที่ได้รับหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อีก ด้วย เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่

ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ณ ร้านไอศกรีม iberry ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่ ด้วยการตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือผสมผสานกันไอเดียสุดแหวกแนวที่เจ้าของร้านเป็นผู้ลงรายละเอียดเอง พร้อมไอศกรีมและของหวานนานาชนิดที่ให้ท่านได้เลือกอิสระรับประทานตามอัธยาศัย (ไม่รวมในราคาทัวร์)

จากนั้นพาท่านสู่ วัดสวนดอก หนึ่งในวัดสำคัญของเชียงใหม่ เนื่องจากว่าเป็นสุสานหลวงของเจ้านายทางเหนือด้วยสร้างบนพื้นที่พระราชอุทยานเดิม ก่อนพระเจ้ากือนาจะทรงโปรดให้เป็นพระอารามหลวง เพื่อเป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพระพุทธปฏิมาค่าคิง พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ว่ากันว่าขนาดเท่าพระเจ้ากือนา

จากนั้น  เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ  ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา

จากนั้น   พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ พาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้าไปกับบ้านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่ 

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่อยู่ดี หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พาท่านสู่ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม แต่เดิมเป็นเฉพาะโครงการในพระราชดำริ ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดในปัจจุบัน ความน่ารักของที่นี่คงหนีไม่พ้นคิงคิงยักษ์ที่ทำจากฟาง อยู่กลางทุ่งเขียวขจีโดยมีสะพานไม่ไผ่ทอดยาวตลอดทาง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศอย่างจัดเต็ม

จากนั้น   พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่  เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตาม แนวพระราชดำริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง พาท่าน  แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร  ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด

จากนั้น  ให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมน้ำตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมลิ้มรสเครื่องดื่มกันอย่างชิล ไม่ต้องรีบเร่ง

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่

จากนั้น   เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ภายในกำแพงเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดที่มีความทันสมัย เคล้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง

จากนั้น   พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่งหรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง

จากนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดิน ที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินท่าแพ ตั้งอยู่บริเวณประตูทาแพ ทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีกมากมาย ถือว่าเป็นอีก 1 เสน่ห์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่

(เนื่องจากถนนคนเดินเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ หากโปรแกรมเดินทางไม่ตรงกับวันอาทิตย์ ขอพาท่านไปที่ถนนคนเดินวัวลายแทนซึ่งเปิดวัดเสาร์ หากตรงกับวันธรรมดาขออนุญาตพาท่านเดินเล่น ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่าแทน)

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก  โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

เชียงใหม่ • ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง • กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น   ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะ ตลาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้าของฝากที่มีทั้งของกิน ของใช่ ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะสักการะอีกหนึ่งพระธาตุดัง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุที่สำคัญ ที่สุดในจังหวัดลำปาง วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังวัดที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจำลอง จักรวาลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสนาที่หนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษ ของสำปางได้สังหารท้าวมหายศ และปลดแอกลำปางให้เป็นอิสระ ปัจจุบันรอยกระสุนยังปรากฏอยู่บนรั้วที่ล้อมองค์พระธาตุไว้ เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีฉลู

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองลำปาง

มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี

21.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการรวม

  • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

Period Detail Price  
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก THB 4,499
Booking
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก THB 4,699
Booking
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก THB 4,699
Booking
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก THB 4,699
Booking
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก THB 4,799
Booking

ราคา

THB 4,499

27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more