เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง (One Day Trip) เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง (One Day Trip)

เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง (One Day Trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง

ไฮไลท์ของโปรแกรม

** มีกำหนดการปิดปรับปรุงกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเน่ในช่วงวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนกรกฏาคม 
ทั้งนี้ ยังไม่ทราบวันดำเนินการที่แน่ชัด โดยในกรณีที่มีการปิดปรับปรุงระหว่างสถานีโอวาคุดานิ – สถานีโทเกนได **

** ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนจุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้า เป็น "สถานีโซอุนซัง – สถานีโอวาคุดานิ"**

** ซึ่งหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าในวันเดินทาง ​และทำการคืนเงินส่วนต่างของค่ากระเช้าลอยฟ้าให้แก่ท่าน**

◆ เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด・นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ)

◆ ชิมไข่ดำและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรก

◆ บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 50นาที อาทิ เนื้อย่าง แกงกะหรี่ ขนมหวาน และอื่นๆรวมกว่า 100รายการ ※เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน จึงทำให้เมนูบุฟเฟ่ต์ในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยรายการอาหารใหม่นี้ได้แก่ เนื้อย่าง(หมู ไก่ เนื้อ) ปีกไก่ทอด เนื้อหมูหมักซอสมิโสะย่างไม้ ขนมหวาน และรายการอาหารอื่นๆกว่า 67รายการ (ให้เวลา 70นาที)

◆ เลือกซื้อของที่่ "Gotemba Premium Outlets" ที่มีร้านค้ามากกว่า 200ร้าน

โปรแกรมการเดินทาง

  • โรงแรมชินจุกุวอชิงตัน (รวมตัว 8:10)
  • ท่าเรือโมโตะ ฮาโกเน่
  • ท่าเรือโทเกนได
  • สถานีโทเกนได
  • สถานีโอวาคุดานิ
  • โอวาคุดานิ (ใช้เวลาเดินชมประมาณ 40-50นาที)
  • โกเทมบะ (รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ประมาณ 70นาที)
  • Gotemba Premium Outlets (ประมาณ120-150นาที)
  • เดินทางกลับถึง ชินจุกุ ในช่วงเวลา 18:00นาฬิกาโดยประมาณ※จุดลงรถบัสจะอยู่บริเวณใกล้กับ Shinjuku Washington Hotel หรือบริเวณประตูตะวันตกของสถานีชินจูกุ

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก    ◆  ค่าโดยสารรถบัส

เพิ่มเติม

1.จุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าในโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือ การปิดปรับปรุงซ่อมแซม *ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดส่วนต่างของค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้าขึ้น และบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนต่างให้ลูกค้าในกรณีที่ค่าโดยสารถูกลง

2.กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

3.ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้ลำดับการเดินทางในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง

4.ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

5.หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้บัสที่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่กำหนดไว้ กรุณารอที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง

6.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจากสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

7.ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนัก บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทำการตัดสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน

8.ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน

9.บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง    Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย    08:10 AM

จุดหมาย             จังหวัดคานากาว่า, จังหวัดชิสึโอกะ, Mt.Fuji

ภาษา                 ◆ ภาษาอังกฤษ

                          ◆ ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา     บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ     ◆  1 ท่าน  *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ    ◆ 1 ท่าน

 

 

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more