เยี่ยมชม เยี่ยมชม

เยี่ยมชม "บ่อน้ำสีฟ้า"+ เนินเขาชิกิไซ แห่งเมืองบิเอะ & ฟาร์มโทมิตะ แห่งเมืองฟุราโน่ One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เยี่ยมชม "บ่อน้ำสีฟ้า"+ เนินเขาชิกิไซ แห่งเมืองบิเอะ & ฟาร์มโทมิตะ แห่งเมืองฟุราโน่

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. เพลิดเพลินกับการชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดูกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดฮอกไกโด!

2. ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ณ เนินเขาชิกิไซ & ชมความงามของน้ำสีฟ้าและต้นสนชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่กลางบ่อน้ำ ณ บ่อน้ำสีฟ้า แห่งเมืองบิเอะ!

3. เยี่ยมชม "จุดชมวิว Miyama Pass" จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาโทคาจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส!

4. สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งที่ "Furano Marche" ที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของเมืองฟุราโน่และจังหวัดฮอกไกโดเอาไว้มากมาย!

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัส (ไม่รวมอาหาร และเครื่องนอน)

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】
เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์

*ฤดูกาลชมดอกลาเวนเดอร์ของทุกปีที่ผ่านมา จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนสิงหาคม โดยโปรแกรมทัวร์นี้ได้กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนจากฤดูกาลชมดอกลาเวนเดอร์ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี

*เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง

*โปรแกรมนี้กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมดอกไม้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ตรงตามฤดูกาลชมดอกไม้ ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ/ ลดเวลาการท่องเที่ยว และพาท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน

*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

สถานีรถไฟ JR ชิโตเสะ (รวมตัว 7:00 นาฬิกา / ออกเดินทาง 7:10 นาฬิกา ※ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นรถบัสที่นี่ กรุณาระบุลงใน 'ข้อมูลเพิ่มเติม' ของแบบฟอร์มการจอง) 

-- บริเวณลานกระดิ่ง ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (ออกเดินทาง 8:30 นาฬิกา)

-- ฟาร์มโทมิตะ เมืองฟุราโน่ (ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ชื่อดังของจังหวัดฮอกไกโด / 120 นาที)

-- เนินเขาชิกิไซ เมืองบิเอะ (ชมเนินดอกไม้ที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาโทคาจิ)

-- Shirakaba Road (ชมวิวผ่านหน้าต่างรถบัส)

-- บ่อน้ำสีฟ้า เมืองบิเอะ (เดินชมบ่อน้ำสีฟ้าชื่อดัง)

-- จุดชมวิว Miyama Pass (จุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาโทคาจิ)

-- Furano Marche (เลือกซื้อของ)

-- ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ) 

-- สถานีรถไฟ JR ชิโตเสะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย  :  08:30 AM

จุดหมาย  :  Hokkaido

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  :  25 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

15 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more