ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจำปี 2020 *รวมอาหารเย็น / ออกจากสถานีรถไฟ JR ทาคายาม่า One Day Trip ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจำปี 2020 *รวมอาหารเย็น / ออกจากสถานีรถไฟ JR ทาคายาม่า One Day Trip

ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจำปี 2020 *รวมอาหารเย็น / ออกจากสถานีรถไฟ JR ทาคายาม่า One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

การประดับไฟ light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ!!​ พลาดไม่ได้! โอกาสสุดพิเศษที่จะได้ชมการประดับไฟของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ!!

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการชมงานประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
โปรแกรมนี้นำท่านเที่ยวชมการประดับไฟเฉพาะในบริเวณหมู่บ้านเท่านั้นไม่รวมการเดินทางสู่จุดชมวิว
※เวลาในการเที่ยวชม light up ของหมู่บ้านอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมได้ ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรติดขัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัส
  • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
  • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

เพิ่มเติม

*กรุณาจัดเตรียมไฟฉายติดตัวไปด้วย
*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นและรองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ ในการเข้าร่วมโปรแกรมทัวร์นี้ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอาจต้องเดินบนถนนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า(ชื่ออายุเพศเป็นต้น)ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • สถานีรถไฟ JR ทาคายาม่า (ออกเดินทาง 15:40 นาฬิกา)
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชมการประดับไฟที่หมู่บ้านมรดกโลกตามอัธยาศัย & รับประทานอาหารเย็น / รวมเวลา 150 นาที)
  • สถานีรถไฟ JR ทาคายาม่า (เดินทางกลับถึงเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  In front of JR Takayama Station (West Exit)

เวลาที่นัดหมาย :   03:40 PM

จุดหมาย :   Shirakawa-go

ภาษา :   ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :   บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ :   1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more