ท่องเที่ยวที่ ท่องเที่ยวที่

ท่องเที่ยวที่ "กำแพงหิมะ" ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ + ชมวิวโคฮิกันซากุระที่เมืองทาคาโตะ( 2 วัน )

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ชมวิวโคฮิกันซากุระ กว่า 1500 ต้น ที่สวนปราสาททาคาโตะ-เมืองอะซุมิโนะ (แวะเลือกซื้อของ)

ไฮไลท์ของโปรแกรม

★โปรแกรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพียง 9 วัน!

เยี่ยมชม "กำแพงหิมะ" ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ + ชมวิวโคฮิกันซากุระที่เมืองทาคาโตะ ★

1. ชมวิวโคฮิกันซากุระ กว่า 1500 ต้น ที่สวนปราสาททาคาโตะ

2. ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ จากสถานีโอกิซาว่า~สถานีทาเตยามะ

3. เยี่ยมชมกำแพงหิมะ ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

4. นั่งรถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะที่เปิดให้บริการในปี 2019 จากสถานีโอกิซาว่า ไปยังเขื่อนคุโรเบะ

โปรแกรมการเดินทาง

 • บริเวณหน้าศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA สถานีรถไฟ JR นาโกย่า ประตูตะวันตก (Taiko-dori Side)​ (รวมตัว 7:50 นาฬิกา)
 • สวนปราสาททาคาโตะ (ชมวิวโคฮิกันซากุระ กว่า 1500 ต้น)
 • เมืองอะซุมิโนะ (แวะเลือกซื้อของ)

โรงแรม: Inner Village Miyama เมืองฮาคุบะ หรือ ระดับเทียบเท่า (พักค้างคืน)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย :  07:50 AM

จุดหมาย : 

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ :  25 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

วันที่ 2

ท่องเที่ยวที่ "กำแพงหิมะ" ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ-ชมเขื่อนคุโรเบะ

โปรแกรมการเดินทาง

 • เมืองฮาคุบะ
 • โอกิซาว่า
 • [นั่งรถบัส Kanden Tunnel Trolley busที่เปิดเมืองปี 2019]
 • เขื่อนคุโรเบะ
 • สถานีทะเลสาบคุโรเบะ
 • ที่ราบคุโรเบะไดระ
 • ไดกันโบ
 • [trolley bus]
 • มูโรโด (ท่องเที่ยวที่กำแพงหิมะ)
 • [รถบัสที่ราบสูง]
 • ที่ราบบิโจไดระ
 • สถานีทาเตยามะ
 • สถานีรถไฟนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:50 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัส (ไม่รวมอาหารและเครื่องนอน)

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*เกี่ยวกับเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ*
1. กิจกรรมท่องเที่ยวที่กำแพงหิมะ “ยุคิ-โนะ-โอทานิ” ในวันที่ 2 ของโปรแกรมอาจถูกยกเลิก ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

2. ในบางกรณีอาจเปลี่ยนไปเดินทางด้วยรถบัส แทนการนั่ง Cable car ระหว่างสถานีทาเตยามะ - ที่ราบบิโจไดระ

3. เวลาเดินทางกลับถึงอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด อันเนื่องมาจากความแออัด/ความล่าช้าในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

4. ในวันที่ 2 ของการเดินทางจะออกเดินทางจากโรงแรมแต่เช้าตรู่ อันเนื่องมาจากสภาพความแออัดของเส้นทางแอลป์ ในกรณีนี้ทางที่พักจะจัดเตรียมข้าวกล่องอาหารเช้าไว้บริการ

5. กิจกรรมท่องเที่ยวที่ 'กำแพงหิมะ' ในวันที่ 2 ของโปรแกรม อาจถูกยกเลิกหรือลดเวลาเที่ยวชมลง ในกรณีที่วันเดินทางมีสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
*ในบางกรณีอาจมีการลดเวลาการท่องเที่ยว /เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทนโดยขึ้นอยู่กับฤดูกาลชมซากุระ
*ในวันที่ 2 ของโปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนไปนั่งรถบัสท้องถิ่นในบางเส้นทาง
*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*เวลาในการสิ้นสุดโปรแกรมอาจเกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนด อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more