แพ็คเกจเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิโกะ+ รถบัสทางด่วนไป-กลับ ออกเดินทางจากโตเกียว...One Day Trip แพ็คเกจเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิโกะ+ รถบัสทางด่วนไป-กลับ ออกเดินทางจากโตเกียว...One Day Trip

แพ็คเกจเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิโกะ+ รถบัสทางด่วนไป-กลับ ออกเดินทางจากโตเกียว...One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

คนเดียวก็เที่ยวได้ แพ็คเกจเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิโกะ 1 วัน + รถบัสทางด่วนไป-กลับ ออกเดินทางจากโตเกียว

ไฮไลท์ของโปรแกรม

◆ แพ็คเกจรถบัสด่วน (ออกเดินทางจากชินจุกุ) + คูปองทำกิจกรรมที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะ!
◆ สนุกไปกับ 2 กิจกรรมที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ได้แก่ กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ & ล่องเรือ "En Soleil" ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ!
※ความสามารถในการชมวิวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
◆ ท่องเที่ยวในบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะด้วยบัตรรถบัส Free Pass ขึ้น-ลงได้ไม่จำกัดเที่ยว!
สามารถใช้บริการได้ทั้ง Retro Bus และ Omnibus (Red Line / Green Line)

**แพ็คเกจนี้เป็นแบบ Free Plan ซึ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากทางบริษัทไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง**

◆◆ กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน ◆◆
เนื่องจากบริษัทจะทำการส่งเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางไปให้ท่าน โดยท่านสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการให้บริษัทจัดส่งเอกสารได้ระหว่าง 1.)โรงแรมที่เข้าพักในคืนก่อนถึงวันเดินทาง หรือ 2.)สนามบิน <นาริตะ/ฮาเนดะ> กรุณาระบุชื่อสถานที่ พร้อมวันที่ต้องการรับเอกสาร และหากต้องการให้จัดส่งไปยังโรงแรม กรุณาระบุชื่อโรงแรมที่พักมาด้วย

[สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก]
เฉพาะที่นั่งรถบัสทางด่วนในเส้นทาง ชินจุกุ⇔ทะเลสาบคาวากุจิโกะเท่านั้น (ไม่มีที่นั่งสำหรับเด็กเล็กบริการ)

[เพิ่มเติม]

*ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 "กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ" ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "Mt. FUJI PANORAMIC ROPEWAY"
*กรุณาเดินทางไปยังจุดขึ้นรถบัส/รถไฟ และดำเนินการต่างๆเพื่อการโดยสารด้วยตัวเอง โดยแสดงเอกสารที่ได้รับจากทางบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เพียง 1 เดือนก่อนถึงวันออกเดินทางเท่านั้น ในกรณีที่ท่านดำเนินการจองล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือนขึ้นไป ท่านจะได้รับข้อมูล/รายละเอียดต่างๆภายใน 1 เดือนก่อนถึงวันออกเดินทาง

*【สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม】①ค่ารถบัสด่วนเส้นทาง ชินจุกุ⇔ทะเลสาบคาวากุจิโกะ แบบไป-กลับ (reservation seat) ②ค่านั่งกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ (ไป-กลับ) ③ค่าล่องเรือ"En Soleil" ④บัตรรถบัส Free Pass แบบ 2 วัน ※ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
*เนื่องจากแพ็คเกจนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากทางบริษัทไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง
*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*สถานที่ให้บริการแช่น้ำนี้ไม่มีบริการผ้าเช็ดตัว กรุณาจัดเตรียมผ้าเช็ดตัวหรือซื้อได้ ณ จุดให้บริการ (มีบริการให้เช่าผ้าเช็ดตัว)
*-- 【เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเมื่อเดินทางไปยังสถานีที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ】เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นอยู่บนความสูง 2,305เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 10-15องศา กรุณาสวมรองเท้าที่สะดวกสบายแก่การเดิน และเตรียมเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย
*ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจากสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนัก บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทำการตัดสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

★ Model Course ★
【7:45-9:15นาฬิกา】ออกเดินทางจาก Shinjuku Bus Terminal *ยังไม่ระบุรอบที่แน่นอน

【9:30-11:00นาฬิกา】เดินทางถึง ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

ลงรถที่ป้ายเบอร์ 9:Yurasen・Ropeway Iriguchi (Sightseeing Boat・Ropeway Ent.)

◆ สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ & ล่องเรือชมวิวภูเขาไฟฟูจิ & ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในบริเวณรอบๆทะเลสาบคาวากุจิโกะ ◆

【16:10-17:25นาฬิกา】ออกเดินทางจาก สถานีคาวากุจิโกะ

【16:10-17:25นาฬิกา】เดินทางกลับถึง Shinjuku Bus Terminal

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  จุดนัดรวมตัว (Tokyo)

เวลาที่นัดหมาย  :   -

จุดหมาย  :  จังหวัดยามานาชิ, Mt.Fuji

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา : เนื่องจากทัวร์นี้เป็นแบบ Free plan ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดำเนินการในการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่งอีเมล์ยืนยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  : 1 ท่าน  *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more