เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง One Day Trip เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง One Day Trip

เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด・นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ)
2. ชิมไข่ดำและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรก
3. บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 50นาที อาทิ เนื้อย่าง แกงกะหรี่ ขนมหวาน และอื่นๆรวมกว่า 100รายการ
※เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน จึงทำให้เมนูบุฟเฟ่ต์ในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยรายการอาหารใหม่นี้ได้แก่ เนื้อย่าง(หมู ไก่ เนื้อ) ปีกไก่ทอด เนื้อหมูหมักซอสมิโสะย่างไม้ ขนมหวาน และรายการอาหารอื่นๆกว่า 67รายการ (ให้เวลา 70นาที)
4. เลือกซื้อของที่่ "Gotemba Premium Outlets" ที่มีร้านค้ามากกว่า 200ร้าน

↓จนถึงเดือนธันวาคม
เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี)- ที่นั่งรถบัส
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*จุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าในโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือ การปิดปรับปรุงซ่อมแซม *ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดส่วนต่างของค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้าขึ้น และบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนต่างให้ลูกค้าในกรณีที่ค่าโดยสารถูกลง
*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้ลำดับการเดินทางในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
*ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้บัสที่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่กำหนดไว้ กรุณารอที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง
*ทางบริษัทจะทำการจัดแบ่งที่นั่งในสถานที่ต่างๆ รวมถึงที่นั่งของยานพาหนะในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (รถบัส หรืออื่นๆ) ให้แก่ท่าน
*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจากสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนัก บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทำการตัดสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

- โรงแรมชินจุกุวอชิงตัน (รวมตัว 8:00)

- ท่าเรือโมโตะ ฮาโกเน่
[ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ประมาณ 30นาที]
ท่าเรือโทเกนได

- สถานีโทเกนได
[กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเน่ ประมาณ 16นาที]
สถานีโอวาคุดานิ

- โอวาคุดานิ (ใช้เวลาเดินชมประมาณ 40-50นาที)

- โกเทมบะ (รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ประมาณ 70นาที)

- Gotemba Premium Outlets (ประมาณ120-150นาที)

- เดินทางกลับถึง ชินจุกุ ในช่วงเวลา 18:00นาฬิกาโดยประมาณ
※จุดลงรถบัสจะอยู่บริเวณใกล้กับ Shinjuku Washington Hotel หรือบริเวณประตูตะวันตกของสถานีชินจูกุ

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย  : 08:00 AM

จุดหมาย  :  จังหวัดคานากาว่า, จังหวัดชิสึโอกะ, Mt.Fuji

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  : 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

20 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more