เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ & ชมซากุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิ - สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น One Day Trip เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ & ชมซากุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิ - สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น One Day Trip

เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ & ชมซากุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิ - สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ & ชมซากุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิ - สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น..

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ + ซากุระ + เจดีห้าชั้นแห่งอาราคุระยามะเซ็นเก็น ไปในเวลาเดียวกัน!!
ช่วงเวลาในการชมจากปีที่ผ่านมา:กลางเดือน-ปลายเดือนเมษายน
จากจุดลงรถ จะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อไปยังจุดชมวิวด้วยบันไดกว่า 400ขั้น ประมาณ 20-30นาที..
2. ชมซากุระ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ ทะเลสาบคาวากุจิ
ช่วงเวลาในการชมจากปีที่ผ่านมา:กลางเดือน-ปลายเดือนเมษายน
3. ชมซากุระ ในหมู่บ้านน้ำใส ที่มีน้ำจากภูเขาไฟฟูจิขึ้นกลางหมู่บ้าน "หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก"
ช่วงเวลาในการชมจากปีที่ผ่านมา:กลางเดือน-ปลายเดือนเมษายน
4. อิ่มอร่อยกับชุดอาหารพื้นเมืองยามานาชิ "โฮโต"

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก - เฉพาะที่นั่งบนรถบัส
*สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์รวมภาษี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทัวร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสิร์มต่างๆ

【หมายเหตุ】

*เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น : จากจุดลงรถบัส จะต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 400 ขั้น เพื่อไปยังจุดชมวิวเจดีย์แดง (ประมาณ 20-30 นาที)
*การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
*กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
*ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
*ท่านอาจไม่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
*เนื่องจากทัวร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทัวร์(เวลาและจุดนัดพบ เป็นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
*หัวหน้าทัวร์ของโปรแกรมทัวร์จะเริ่มจากจุดรวมตัวในบริเวณอื่น
ดังนั้นในระหว่างการเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน อาจเกิดปัญหาการจราจร
กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่ารถบัสจะเดินทางมา ถึงแม้ว่ารถบัสจะเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนด
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • หน้าประตู Iriya guchi สถานีรถไฟ JR อุเอโนะ (ออกเดินทาง 7:30 นาฬิกา)
  •  ชินจูกุ (ออกเดินทาง 8:20 นาฬิกา)
  • [ทางด่วน]
  •  ชมซากุระที่ ทะเลสาบคาวากุจิ 50นาที
  • เมืองฟูจิ-คาวากุจิโกะ (รับประทานอาหารกลางวัน 50 นาที)
  •  Arakurayama Sengen Park (เดินเล่น / 50 นาที)
  •  เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 50นาที
  •  [ทางด่วน]
  •  ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:50 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
  •  อุเอโนะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:40 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง >  Front of JR Ueno Station Iriya Entrance

เวลาที่นัดหมาย  >  07:30 AM

จุดหมาย  >  จังหวัดอิบารากิ

ภาษา  >  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา > บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  >  1 ท่าน  *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  >  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more