ชมซากุระที่ Arakurayama Sengen Park & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น..One Day Trip ชมซากุระที่ Arakurayama Sengen Park & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น..One Day Trip

ชมซากุระที่ Arakurayama Sengen Park & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น..One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ชมซากุระที่ Arakurayama Sengen Park & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น & รับประทาน 'ชาบูชาบูหมู Fuji-sakura'

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. ชมวิวซากุระบริเวณภูเขาไฟฟูจิ!​
≪ฤดูกาลชมจากปีที่ผ่านมา≫
・วัดเอะริงจิ:ต้นเดือนเมษายน
・Arakurayama Sengen Park:กลางเดือน - ปลายเดือนเมษายน

2. เก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น (30 นาที)

3. ชมดอกไม้ในฤดูกาล อาทิ ดอกซากุระ ดอกบ๊วย และดอกนาโนะฮานะ!​
≪ฤดูกาลชมจากปีที่ผ่านมา≫
・ดอกนาโนะฮานะ:ปลายเดือนมีนาคม-ปลายเดือนเมษายน
・ดอกบ๊วย:ต้นเดือน - กลางเดือนเมษายน

​4. อิ่มอร่อยกับ 'เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู Fuji-sakura' ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดยามานาชิ & 'หม้อไฟโฮโต' เมนูท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัด​
※ สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหาร กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 4 วันทำการของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเตรียมเมนูใหม่ให้ดังต่อไปนี้ (ไม่รับแจ้งในวันเดินทาง)
 (1) ไม่รับประทาน 'เนื้อหมู' → เมนูปลา + ผักนึ่ง
 (2) รับประทาน 'มังสวิรัติ' → เมนูเต้าหู้ เห็ดคิโนโกะ และผักนึ่ง

​5. Arakurayama Sengen Park…ชมการประชันความงามของวิวภูเขาไฟฟูจิ ดอกซากุระ และทิวทัศน์ของเจดีย์ห้าชั้น​​
※ จากจุดลงรถบัส จะต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 400 ขั้นสู่จุดชมวิว ซึ่งจะใช้เวลาเที่ยวละ 20 นาทีโดยประมาณ (ไม่สามารถนั่งรถบัสขึ้นสู่จุดชมวิวได้)

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส และค่าเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
*กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กิจกรรมเก็บผลไม้ดังกล่าวเหลือเพียง "กิจกรรมรับประทานผลไม้ได้ไม่อั้น" เท่านั้น (ผลไม้ที่ทางสวนได้เก็บไว้แล้ว)
*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*ฤดูกาลชมซากุระจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ชมแต่ละแห่ง โดยไม่สามารถชมซากุระที่สถานที่เยี่ยมชมได้ทั้งหมดในครั้งเดียว อีกทั้ง ฤดูกาลชมซากุระอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งทางบริษัทจะทำการลดเวลาเยี่ยมชมและยกเลิกการเยี่ยมชมที่สถานที่เยี่ยมชมที่ไม่ตรงตามฤดูกาลชมซากุระ
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • Shinjuku Washington Hotel ชั้น 3 (ออกเดินทาง 8:20 นาฬิกา)
  • Arakurayama Sengen Park (เดินเล่น / ประมาณ 70 นาที)
  • สวนมิซากะ (ชมดอกบ๊วย / ประมาณ 30 นาที)
  • ร้าน Shingenkan (รับประทานอาหารกลางวัน + เดินเล่นที่วัดเอรินจิ / ประมาณ 80 นาที)
  • เมืองเอ็นซัง (เก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น / 30 นาที)
  • โรงงานผลิตไวน์ "CHATEAU" (ชิมและเลือกซื้อไวน์ / 30 นาที)
  • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

※ จุดลงรถ (ขากลับ) คือ Shinjuku Washington Hotel และสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย :  08:20 AM

จุดหมาย :  จังหวัดยามานาชิ

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ :  1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

20 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more