เยี่ยมชม Fuji Shiba-sakura festival (เทศกาลทุ่งพิงค์มอส) & เทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa ...One Day Trip

เยี่ยมชม Fuji Shiba-sakura festival (เทศกาลทุ่งพิงค์มอส) & เทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa ...One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เยี่ยมชม Fuji Shiba-sakura festival (เทศกาลทุ่งพิงค์มอส) & เทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa & รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน

ไฮไลท์ของโปรแกรม

✿เพลิดเพลินไปกับการชมวิวภูเขาไฟฟูจิ พร้อมวิวดอกไม้ ที่สามารถรับชมได้ในช่วงนี้เท่านั้น!✿

1. Fuji Shiba-sakura festival หรือ เทศกาลทุ่งพิงค์มอส …ชมดอกพิงค์มอสราวกว่า 800,000 ต้น ที่บานสะพรั่งที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิผ่านทุ่งกว้างที่แต่งแต้มด้วยสีชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส

2. เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป…ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร เพลิดเพลินกับการชมวิวดอกทิวลิป กว่า 150 สายพันธุ์ มากถึง 210,000 ต้น พร้อมมีวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง!

3. จุใจไปกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน กว่า 30 รายการ ที่ร้าน Sylvans

≪ฤดูกาลชมดอกไม้ในปีที่ผ่านมา≫
Fuji Shiba-sakura festival หรือ เทศกาลทุ่งพิงค์มอส…ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม
เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป…ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เหมือนผู้ใหญ่
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ในกรณีที่วันเดินทางไม่ตรงกับฤดูกาลชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa ทางบริษัทจะพาท่านไปเยี่ยมชมสวนดอกไม้อื่นๆบริเวณภูเขาไฟฟูจิแทน ทั้งนี้ ในกรณีนี้หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบในวันเดินทาง (ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
*ในกรณีที่วันเดินทางไม่ตรงกับฤดูกาลชมเทศกาลทุ่งพิงค์มอสและฤดูกาลชมดอกทิวลิป ทางบริษัทจะทำการลดเวลาการเยี่ยมชมลง
*เนื่องจากอาหารกลางวันของโปรแกรมทัวร์นี้ เป็นเมนูแบบบุฟเฟต์ ทางบริษัทจึงไม่รับคำร้องขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาหารใดๆทั้งสิ้น
*ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • Shinjuku Washington Hotel ชั้น 3 (รวมตัว 7:20)
  • Fuji Shiba-sakura festival หรือ เทศกาลทุ่งพิงค์มอส (ชมดอกไม้ / ประมาณ 60-80 นาที)
  • ร้าน Sylvans (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 80 นาที)
  • ทุ่งดอกทิวลิป Grinpa (ชมดอกไม้ / ประมาณ 60 นาที)
  • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

※จุดลงรถ (ขากลับ) คือ Shinjuku Washington Hotel และสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย  :  07:20 AM

จุดหมาย  :  Mt.Fuji

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ : 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more