ชมเมืองเก่าของญี่ปุ่น 3 แห่ง:เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ・เมืองฮิดะ-ทาคายามะ・หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ..One Day Trip

ชมเมืองเก่าของญี่ปุ่น 3 แห่ง:เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ・เมืองฮิดะ-ทาคายามะ・หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ..One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เยี่ยมชมเมืองเก่า ซึมาโกะจุกุ・เมืองฮิดะ-ทาคายามะ・หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

■เยี่ยมชมเมืองเก่าของญี่ปุ่น 3 แห่ง แบบไป-กลับใน 1 วัน!
※รับประทานอาหารกลางวันในเมนูเนื้อวัวฮิดะชื่อดัง

เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ…เมืองที่เคยเป็นย่านที่พักตามเส้นทางนากะเซ็นโดจากเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) สู่เกียวโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ

เมืองฮิดะ-ทาคายามะ…เมืองที่ยังคงบรรยากาศในสมัยเก่าเอาไว้เป็นอย่างดี

③ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ…หมู่บ้านสไตล์กัซโซซึคุริ ราวกว่า 100 หลัง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO ในปี 1995

*รับฟรี "คุกกี้ไวท์แซนด์ครีม Shirasagi Monogatari" และ "ลูกอมรสมิ้นท์" ขนมชื่อดังของเมืองเกโระ-ออนเซ็น (อย่างละ 1 ชิ้น)

สามารถสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ที่ "เมืองฮิดะ-ทาคายามะ" หรือ "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" ได้ ผู้ที่มีความประสงค์ กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบในวันเดินทาง

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัส
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*โปรแกรมนี้มีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ร่วมเดินทางด้วย โดยพนักงานบริการแปลภาษา (ภาษาอังกฤษ/จีน) ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ไม่สามารถทำหน้าที่แปลทุกอย่างจากที่ไกด์ท้องถิ่นบรรยายได้ (บริการแค่เพียงการแปลข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้น)
*สำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อวัว กรุณาแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • สถานีนาโกย่า (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)
  • เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ (เยี่ยมชมเมืองเก่าในสมัยเอโดะ / ประมาณ 50 นาที)
  • Butai Pass Tourist Center (รับประทานอาหารกลางวันในเมนูเนื้อวัวฮิดะ / ประมาณ 45 นาที)
  • เมืองฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นที่เมืองเก่าตามอัธยาศัย / ประมาณ 80 นาที)
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก / ประมาณ 80 นาที)
  • สถานีนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

*จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของบริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  : นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย  : 07:20 AM

จุดหมาย  :  

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา : บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  : 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

20 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more