เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น+เก็บลูกพีช 2 ลูก+ชม Kawaguchiko Herb Festival+ชมหมู่บ้านน้ำใส เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น+เก็บลูกพีช 2 ลูก+ชม Kawaguchiko Herb Festival+ชมหมู่บ้านน้ำใส

เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น+เก็บลูกพีช 2 ลูก+ชม Kawaguchiko Herb Festival+ชมหมู่บ้านน้ำใส"โอชิโนะ-ฮักไก".One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น + เก็บลูกพีช 2 ลูก + ชม Kawaguchiko Herb Festival + เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก" + รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น ที่เมืองเอ็นซัง (30 นาที)
2. ทำกิจกรรมเก็บลูกพีช 2 ลูก (นำกลับบ้าน)
3. Kawaguchiko Herb Festival…ชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วง และวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ฤดูกาลชมของปีที่ผ่านมา…กลางเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฏาคม
4. หมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก"…เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส ที่มีบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิ
สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ในวันที่อากาศแจ่มใส
5. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน อาทิ พิชซ่า・พาสต้า・ของหวาน และอื่นๆอีกมากมาย

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส, บุฟเฟต์อาหารกลางวัน, ค่าเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและเงื่อนไขทางสภาพอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนเป็น "การรับประทานเชอร์รี่ที่เก็บไว้แล้วไม่อั้น" และ "นำลูกพีชที่เก็บไว้แล้วกลับบ้าน"
*กิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น จะจัดขึ้นตามปกติแม้ในวันที่มีฝนตก ทั้งนี้ ทางสวนไม่อนุญาตให้ใช้ร่มในระหว่างทำกิจกรรม กรุณาจัดเตรียมเสื้อกันฝนติดตัวมาด้วย และสวมรองเท้าที่สะดวกสบายแก่การทำกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันเดินทางไม่ตรงกับฤดูกาลชมดอกไม้ ทางบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • หน้าประตู Iriya ของสถานี JR อุเอโนะ (ออกเดินทาง 7:10 นาฬิกา)
  • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 8:10 นาฬิกา)
  • หมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก" (เดินเล่นตามอัธยาศัย / 40 นาที)
  • ร้าน Sylvans (รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน / 60 นาที)
  • สวนโออิชิ (ชม Kawaguchiko Herb Festival / 60 นาที)
  • เมืองเอ็นซัง (กิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น / 30 นาที)
  • เมืองเอ็นซัง (กิจกรรมเก็บลูกพีชกลับบ้าน 2 ลูก / 20 นาที)
  • เมืองคัตสึนุมะ (เลือกซื้อของ / 20 นาที)
  • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
  • อุเอโนะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย : 08:10 AM

จุดหมาย : Mt.Fuji

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ : 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more